FNV ZZP

Modelovereenkomsten

Laatste update: 19 augustus 2021

Modelovereenkomsten

De modelovereenkomst is er in drie varianten: 1. geen werkgeversgezag, 2. vrije vervanging en 3. een combinatie van beide elementen. In het bijzonder leden die zichzelf als kenniswerker (adviseur, consultant, interim-manager, controller, ontwikkelaar, designer, programmeur etc.) aanbieden, hebben behoefte aan een breed inzetbaar modelcontract voor zzp'ers en bij hun opdrachten gebruik maken van algemene voorwaarden.

Over de modelovereenkomst

Algemene voorwaarden
FNV Zelfstandigen adviseert het gebruik van goede algemene voorwaarden. Hierbij is het besef aanwezig dat ook opdrachtgevers veelvuldig van zulke algemene voorwaarden gebruik maken. Van tevoren staat niet vast of de algemene voorwaarden van opdrachtnemer (de zzp'er) of opdrachtgever deel  gaan uitmaken van de overeenkomst van opdracht. Ook staat niet vast of in de opdrachtovereenkomst expliciet afgeweken kan worden van bepaalde bepalingen in die algemene voorwaarden. Het gaat erom dat de zzp'er (dan wel de opdrachtgever) zijn/haar algemene voorwaarden deel kan laten uitmaken van de opdrachtovereenkomst, zonder dat de fiscale betekenis van het modelcontract wordt aangetast.

De vaste inhoud van deze modellen is heel beperkt gehouden. Dit komt doordat het uitgangspunt bij het gebruik van algemene voorwaarden vaak is, dat het contract zich kan beperken tot de kern van de specifieke opdracht. Partijen hebben de ruimte om van die algemene voorwaarden af te wijken of ze aan te vullen (bijvoorbeeld met bijzondere bedingen, zoals een geheimhoudingsbeding, of met een (afwijkende) aansprakelijkheidsbeperking). Ook dan prevaleert de bepaling in het contract.   

Keuze voor variant

Het is aan de zzp’er om te bepalen, in overleg met de opdrachtgever, welke van de drie varianten het beste bij hun arbeidsrelatie past.

Het combinatiemodel (‘geen werkgeversgezag en vrije vervanging’) biedt voor partijen de meeste zekerheid dat er geen sprake zal zijn van een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie.

Bij de keuze voor het model ‘vrije vervanging’ dienen partijen zich goed te realiseren dat dit geen dode letter mag zijn: als blijkt dat die vrije vervanging in de praktijk geen betekenis heeft (en bij kenniswerkers zal dat al snel kunnen worden aangenomen!), dan biedt dit model waarschijnlijk niet de zekerheid die partijen daarvan verwachten.

Het model ‘geen werkgeversgezag’ veronderstelt dat partijen vóór aanvang van de werkzaamheden de inhoud van de opdracht heel duidelijk omschrijven. De opdrachtgever/klant moet duidelijk aangeven wat hij precies van de zzp'er verwacht  en de zzp'er geeft zo goed mogelijk  aan hoe hij die wens van de klant zal vervullen. Als partijen het daar dan over eens zijn, moet de opdrachtgever aan de zzp'er grotendeels de vrije hand geven, immers die zzp'er is vervolgens vrij om de afgesproken werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van zijn opdrachtgever uit te voeren.     

Hieronder staan de drie versies in word en pdf. In de Word-versie staan geel gemarkeerde bepalingen, zogenaamde fiscale kernbedingen. Die moeten ongewijzigd in de eigen overeenkomst worden overgenomen en eventuele wijzigingen of toevoegingen mogen niet strijdig zijn met of afbreuk doen aan die kernbedingen.

Ledenvoordeel

Een modelovereenkomst is ook echt een model en is (nog) geen maatwerk. Tip: maak op basis van onze modelovereenkomsten je eigen maatwerk-model en laat een volledig ingevuld exemplaar beoordelen door de juristen van FNV Zelfstandigen. Wij beoordelen dan of je ook echt ‘DBA-proof’ gaat werken. 

Heb je nog geen eigen algemene voorwaarden? Speciaal voor onze leden hebben wij model-voorwaarden opgesteld die ‘DBA-proof’ zijn. Neem daarvoor contact op met onze juridische afdeling via juridisch@fnvzzp.nl.

3 handige modelovereenkomsten voor zzp'ers