FNV ZZP

Wet DBA

Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer voor de invoering van de wet DBA. De VAR werd per 1 mei 2016 afgeschaft, waarna tot 1 mei 2017 een overgangsjaar volgt. In dit jaar zal de nadruk liggen op informatieverstrekking en minder op handhaving. Aanvankelijk zette de Staatssecretaris veel druk op de invoering van de Wet DBA per 1 januari 2017. Dankzij de lobby-inspanning van FNV Zelfstandigen kwam er een voorstel voor een transitieperiode. In de brief aan de 1e Kamer heeft de staatssecretaris de uitgangspunten op hoofdlijnen van FNV Zelfstandigen overgenomen; FNV Zelfstandigen is met het ministerie in overleg om het transitieplan nader uit te werken.

Wat speelt er?

Met de inwerkingtreding van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwenen. In plaats daarvan kunnen partijen die daar behoefte aan hebben zekerheid vooraf aan de Belastingdienst vragen via zogenaamde modelovereenkomsten. Met een VAR-WUO of VAR-DGA genoot de opdrachtgever vrijwel ongelimiteerde vrijwaring. Dit maakte het onmogelijk voor de Belastingdienst om goed te kunnen handhaven bij (malafide) opdrachtgevers. Met de Wet DBA wordt de balans van verantwoordelijk en vrijwaring tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verbeterd. In die zin levert de Wet DBA een positieve bijdrage aan de aanpak schijnconstructies. 

Standpunt FNV Zelfstandigen

Met modelovereenkomsten alleen zijn we er niet.
FNV Zelfstandigen e.a. schreven op 11 november 2014: “In onze ogen ligt de kern van de oplossing in de totstandkoming van sectorale afspraken tussen organisaties van werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Deze afspraken, vastgelegd in een sectoraal convenant, geven aan alle partijen duidelijkheid en maken meer gerichte handhaving en aanpak van schijnconstructies mogelijk."

"In het verlengde van deze afspraken moet gelden, dat de generieke vrijwaring voor loonheffingen die de opdrachtgever op dit moment kent, a priori vervalt. De opdrachtgever kan echter een vrijwaring krijgen mits hij zich houdt aan de sectorale afspraken.”

Elementen zijn:

  • Verbetering handhaving door goede balans tussen heldere wetgeving, zelfregulering en gerichte handhaving.
  • Rekening houden met de economische dynamiek, de ordening van de arbeidsmarkt en de regelgeving van een sector.
  • Voorkomen is beter dan handhaven. Doel is dat iedere werkende onder de gepaste contractvorm werkt.
  • Een juridisch kader is noodzakelijk om goed gedrag af te dwingen bij malafide werk- c.q. opdrachtgevers of ‘social dumping’.
  • Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van zelfstandigen, werknemers en werkgevers/opdrachtgevers in nauwe samenwerking met toezichthouders (Belastingdienst, Inspectie SZW) een sectorale signaleringssystematiek inrichten om effectieve handhaving te ondersteunen.
  • Modelcontracten kunnen een uitwerking van sectorale afspraken zijn. Met goedkeuring door Belastingdienst, kan zekerheid voor opdrachtgevers en zzp’ers gecreëerd worden.

 

Kortom

FNV Zelfstandigen wil dat concrete problemen ook zichtbaar aangepakt worden; tegelijkertijd moet de grote meerderheid aan ‘probleemloze’ zzp’ers de ruimte hebben om ook daadwerkelijk zelfstandig te kunnen ondernemen.