FNV ZZP

Arbeidsongeschiktheid

De meeste zelfstandigen hebben goed nagedacht over hun inkomen als ze niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid. Sommige zelfstandigen hebben dit risico goed afgedekt door een uitgebreide verzekering, anderen hebben voldoende buffers of andere inkomsten, maar een deel van de zelfstandigen heeft niets geregeld. Deze groep zal in financiële problemen raken bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Het feit dat een behoorlijk deel van de beroepsbevolking geen of onvoldoende inkomen heeft bij arbeidsongeschiktheid is een probleem. In de eerste plaats voor de arbeidsongeschikte zzp’er, want die raakt in financiële moeilijkheden, op het moment dat er ook al problemen met gezondheid zijn. In de tweede plaats voor de maatschappij, want de financiële gevolgen komen uiteindelijk ten laste van collectieve voorzieningen.

Onderzoek zzp-organisties

Op initiatief van FNV Zelfstandigen hebben zes zzp-organisatie een onderzoek gehouden onder zzp’ers.

Samenvattend blijkt uit dit onderzoek dat 38% van de zzp’ers via aan verzekering, broodfonds of het UWV risico’s van arbeidsongeschiktheid afdekt. Een tweede groep zegt geen verzekering nodig te hebben gezien de persoonlijke financiële situatie.

De derde groep leert ons drie dingen:

• voor een zeer kleine groep is het risico geen reden om actie te nemen;
• een kleine groep heeft of voorziet problemen met de medische acceptatie;
• een zeer grote groep heeft zich verdiept in de materie en wil zich wel verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar doet het niet. Belangrijkste redenen zijn de prijs, de ingewikkeldheid van het product en het gebrek in vertrouwen in de verzekeraars.

Een meerderheid van de zelfstandigen is geen voorstander van een verplichte verzekering. Zzp’ers geven aan dat een verplichting niet zou helpen om schijnconstructies te voorkomen; men verwacht over het algemeen de kosten niet in het tarief te kunnen verwerken. Tegelijkertijd zien we een kleine groep die op dit moment onverzekerbaar is, en een grote groep (55%) die aangeeft bij langduriger arbeidsongeschiktheid een serieus probleem te hebben en die zich daar ook zorgen over maakt. Het risico op langdurige uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid vraagt dus wel degelijk om actie!

Standpunt FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen onderkent deze issues en is betrokken bij het SER-advies over inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid dat op dit moment in de maak is en in gesprek met het Verbond van Verzekeraars.

Wij willen het volgende bereiken:

1) Een helder en transparant keuzeproces om behoefte te vertalen naar juiste productkeuze (betere toegankelijkheid);

2) Een gestandaardiseerd basisproduct dat iedereen, als uitvloeisel van dit keuzeproces, zonder advieskosten kan afsluiten (meer transparantie);

3) Een keurmerk voor goede aov’s: geen kleine lettertjes en geen vervelende verrassingen achteraf, in die zin dat de dekking of voorwaarden minder zijn dan je vooraf dacht (vertrouwen).

Een alternatieve denkrichting is om een verplichte collectieve faciliteit te ontwikkelen. In onze ogen zou een dergelijke vernieuwende arbeidsongeschiktheidsregeling niet alleen over zzp’ers moeten gaan. De complexiteit van een dynamiserende arbeidsmarkt en het uitgangspunt van een goede basis voor alle werkenden vragen dan om een collectieve ongeschiktheidsverzekering voor iedereen die werkt, ongeacht het soort contract.

Broodfonds

Broodfondsen zijn - tot 2 jaar - een prima kortdurende arbeidsongeschiktheidsverzekering.