Een kwestie van timing, klaag op tijd!

Het komt regelmatig voor dat onze leden niet tevreden zijn over een aangeschaft product. Als je ontevreden bent over een aankoop, is van belang dat je de juiste actie onderneemt om je rechten niet te verspelen.

13 mei 2018

Dat dat in de rechtspraktijk niet altijd goed gaat, leert een uitspraak van de rechtbank Limburg die ik hieronder bespreek.
 

Wat speelt er?

Het gaat om een geschil tussen een in SloveniĆ« opererende handelsonderneming Metmuer die o.a. opslagtanks verkoopt. Het Nederlandse bedrijf Kenmikc is actief in de groot- en detailhandel voor de levering van voornamelijk kunststof tanks voor de opslag van diverse soorten vloeistoffen. Metmuer levert meerdere watertanks aan Kenmikc in de periode van juli tot en met september 2015 voor een totaal factuurbedrag van € 21.501,60, inclusief transportkosten. Kenmikc betaalt niet waarna Metmuer een procedure opstart.
 

Vordering leidt tot tegenvordering

Kenmikc betwist de vordering van Metmuer en stelt een tegenvordering in de vorm van schadevergoeding van bijna € 22.000. Dat leidt tot een uitvoerige discussie in schriftelijke stukken. Een zitting wordt niet georganiseerd.
 

De rechtbank

De kantonrechter ziet dat het gaat om 4 facturen, 3 facturen zijn gestuurd in verband met de verkoop en levering van tanks (facturen van 30 juli 2015, 11 september 2015 en 14 september 2015). De 4e factuur betreft een mini filter set (factuur van 17 augustus 2015).

Op de facturen is vermeld: Reclamations and claims are accepted in 8 days after delivery. Dat betekent dat, als de koper klachten heeft over de kwaliteit van het product, hij dat binnen 8 dagen na levering moet laten weten. Kennelijk zijn er geen algemene voorwaarden aan de orde geweest waarin iets soortgelijks is geregeld. Uit de facturen blijkt verder dat er een betalingstermijn is van 30 dagen.

Kenmikc heeft niet betaald omdat zij van mening is dat de geleverde tanks niet voldoen aan de eisen die je daar redelijkerwijze aan mag stellen. Kenmikc beroept zich daarom op het recht op opschorting en/of verrekening.

Is er op tijd geklaagd?

De kantonrechter stelt vast dat de facturen van Metmuer zien op leveringen die hebben plaatsgevonden in de tweede helft van 2015.

Het verweer van Kenmikc is voor de rechter kennelijk weinig concreet omdat daaruit naar het oordeel van de kantonrechter niet blijkt dat het verweer van Kenmikc zich specifiek richt tegen deze in het geding zijnde facturen.

Kenmikc stelt alleen in algemene bewoordingen dat de kwaliteit van de door Metmuer geleverde producten sterk te wensen over laat. Kenmikc zegt haar klachten meermaals – ook telefonisch – aan Metmuer kenbaar te hebben gemaakt en zij verwijt Metmuer dat zij niet voor een passende oplossing heeft gezorgd.

Kenmikc verwijst tevens naar een e-mailbericht van 5 januari 2016 aan Metmuer. Daarin meldt Kenmikc eerder verstuurde e-mails aan Metmuer. Metmuer zegt niet bekend te zijn met eerdere e-mailwisselingen. Ook in het e-mailbericht van 5 januari 2016 geeft Kenmikc niet aan welke concrete levering niet in orde is. Kenmikc stelt louter dat er diverse tanks zijn met problemen.

Deze zaak is alleen schritelijk uitgeprocedeerd en is er voor beide partijen geen gelegenheid geweest de zaak mondeling nader toe te lichten. Daarom baseert de rechter zich alleen op de ingediende stukken.
 

Rechter: Kenmikc klaagde niet op tijd

Uit de processtukken concludeert de kantonrechter dat Kenmikc niet - althans in onvoldoende mate – tijdig haar ongenoegen omtrent het geleverde heeft kenbaar gemaakt. De stelling van Kenmikc, dat zij reeds in 2013 en 2015 Metmuer op de hoogte heeft gesteld van klachten over de door Metmuer geleverde tanks, wordt in het geheel niet onderbouwd. De telefoongesprekken, waar Kenmikc naar verwijst, zijn bij Metmuer niet bekend.

De kantonrechter houdt het er dan ook voor dat Kenmikc voor het eerst pas op 5 januari 2016 per e-mail klaagt, waarbij dan ook nog niet duidelijk is dat Kenmikc bezwaar maakt tegen de facturen van juli, augustus en september 2015.

Zo staat voor de kantonrechter vast dat Kenmikc niet binnen de gestelde klachttermijn van 8 dagen heeft geklaagd. Bovendien blijkt uit de processtukken niet dat Metmuer in gebreke is gesteld en de mogelijkheid is geboden tot herstel. Het is daarnaast niet duidelijk geworden of Metmuer bekend was of had moeten zijn met het feit dat de tanks volgens Kenmikc niet geschikt zijn.

Slotsom is dat de kantonrechter vindt dat er geen toerekenbare tekortkoming aan de kant van Metmuer aanwezig is zodat Kenmikc geen recht heeft betaling op te schorten of te verrekenen. De vordering van Metmuer wordt toegewezen.
 

De tegenvordering van Kenmikc

Kenmikc heeft een tegenvordeiring ingesteld. Kenmikc vindt dat Metmuer de tussen partijen gesloten overeenkomsten niet correct is nagekomen. De tanks zijn volgens Kenmikc van inferieure kwaliteit en niet geschikt voor het doel waarvoor ze zijn aangekocht. Kenmikc claimt daardoor schade te hebben geleden van een kleine € 22.000.

De onderbouwing van de claim overtuigt de kantonrechter niet. Uit de stukken, waaronder een concept-dagvaarding, is voor de kantonrechter niet duidelijk is dat het hier claims betreft die te maken hebben met de door Metmuer geleverde tanks. Ook is niet duidelijk of de concept-dagvaarding heeft geleid tot een veroordeling ten nadele van Kenmikc en dat een dergelijke veroordeling aan Metmuer is te wijten. Omdat het daarom schort aan de onderbouwing wordt de tegenvordering van Kenmikc afgewezen.
 

Epiloog

Deze uitspraak laat een aantal dingen zien. Als je ontevreden bent over een geleverd product, maak dat dan zo snel mogelijk kenbaar en biedt de verkoper een termijn om een vervangend product te leveren of om het product te herstellen. Als je niet binnen bekwame tijd klaagt, kun je te laat zijn en kan je verweer, dat het product niet deugt, worden verworpen.

Er is in de wet geen vaste klachttermijn opgenomen. Of er op tijd (“binnen bekwame tijd”) geklaagd is, wordt beantwoord door afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden. Verder kunnen in algemene voorwaarden klachttermijnen zijn geregeld.

Als je klaagt (of reclameert) dan is ook van belang dat je dat zo concreet mogelijk doet, zodat helder is voor welk product het geldt en wanneer dat is geleverd. Zeker als periodiek soortgelijke producten worden geleverd, is onvoldoende concreet zijn met je klacht risicovol.

Ook hier geldt dat de kantonrechter partijen afrekent op welke schrifteijke stukken worden aangeleverd en wat er exact in de stukken is beschreven. Als je alleen mondeling of telefonisch klaagt en dat niet per e-mail of brief bevestigt, loop je het risico dat je onvoldoende kunt bewijzen dat je op tijd geklaagd hebt. Ook hier geldt dus het adagium dat het schriftelijk vastleggen van zaken altijd beter is dan alleen mondeling overleg.

Marcel van der Zande
Jurist

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.