Duurovereenkomst kan duur komen te staan

De rechtbank Limburg boog zich recent over een geschil tussen een eenmanszaak, Medialiter, en Barinesco B.V. De rechtsvraag die voorligt, is of er sprake is van een duurovereenkomst en zo ja, of deze (op tijd) is opgezegd. Medialiter eist betaling van zijn facturen en Barinesco betwist die vordering.

15 juni 2018
 

Wat is een duurovereenkomst?

Er zijn veel definities opgesteld voor de term 'duurovereenkomst'. Het woord 'duur',in de zin van tijdsduur, zegt het al. Het gaat erom dat contractpartijen hebben afgesproken dat er stelselmatig gedurende een langere periode dezelfde soort prestatie wordt geleverd. Als voorbeeld wordt vaak genoemd de distributieovereenkomst waarbij herhaaldelijk leverings- en betalingsverplichtingen ontstaan op grond van herhaaldelijke koopovereenkomsten.
 

Wat speelde er in deze zaak?

Medialiter vordert een kleine € 11.000 met daarbij de gebruikelijke nevenvorderingen: de wettelijke handelsrente, buitengerechtelijke incassokosten en proces- en nakosten. 

Medialiter zegt dat zij sinds het derde kwartaal van 2014 in opdracht van Barinesco diverse mediadiensten heeft verricht. Medialiter is van mening dat sprake is van een duurovereenkomst die steeds is blijven doorlopen. Medialiter geeft aan dat Barinesco de overeenkomst nooit heeft opgezegd. Verder heeft Medialiter nooit klachten ontvangen van Barinesco over de verrichte werkzaamheden en evenmin over de hoogte van de facturen.

Probleem voor Medialiter is dat Barinesco sinds maart 2015 gestopt is met het betalen van de facturen van Medialiter terwijl Medialiter dan wél blijft doorwerken. Medialiter heeft Barinesco veelvuldig aangemaand te betalen maar betaling is uitgebleven. Zo moet de kantonrechter een oordeel vellen.
 

Hoe verweert Barinesco zich?

Barinesco erkent dat zij sinds medio 2014 een aantal opdrachten aan Medialiter heeft gegeven. Het betreft werkzaamheden die tezamen met een zekere heer Winke werden verricht. Barinesco betwist dat er sprake zou zijn van een duurovereenkomst.

Barinesco zegt dat zij niet tevreden was over de door Medialiter verrichte werkzaamheden en dat zij in de loop van medio 2015 meerdere malen aan Medialiter heeft gezegd dat Medialiter geen werk meer voor haar hoefde te verrichten. Barinesco zegt sindsdien een ander ict-bedrijf ingeschakeld te hebben.

Met uitzondering van een factuur voor advertentiekosten van € 1.500 stelt Barinesco dat zij voor de andere gevorderde factuurbedragen geen opdrachten aan Medialiter heeft gegeven.
 

Oordeel rechter over (duur)overeenkomst

De rechter stelt vast dat er betaling wordt gevorderd van maar liefst 13 facturen voor verrichte werkzaamheden over de periode van maart 2015 tot en met april 2016.

Verder blijkt de rechter uit de ingebrachte facturen en bankrekeningafschriften dat Medialiter in de periode van juli 2014 tot februari 2016 daadwerkelijk werkzaamheden voor Barinesco heeft verricht en er betalingen zijn gedaan door Barinesco, behoudens uiteraard wat betreft de onbetaald gebleven facturen.

Daarmee komt de kantonrechter tot het oordeel dat de contractuele relatie tussen partijen is te kwalificeren als een (stilzwijgende) duurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De kantonrechter legt dat nog nader uit. Formeel was er wellicht een aaneenschakeling van verschillende aparte overeenkomsten. Materieel was er echter geruime tijd sprake van een situatie waarbij Medialiter vrijwel wekelijks bij Barinesco over de vloer kwam om te overleggen. Medialiter onderbouwde dat met een overzicht van reiskosten. Dat maakt dat voor de rechtbank sprake is van een zekere mate van vanzelfsprekendheid met betrekking tot het steeds opnieuw sluiten van overeenkomsten.

Uit de overgelegde facturen blijkt de rechtbank verder dat het maandelijks vrijwel dezelfde soort werkzaamheden betrof. Daarbij gaat het om het plaatsen van advertenties, het verzenden van nieuwsbrieven en het bijhouden van Facebook.
 

Opzegging/klachten?

Barinesco zegt de overeenkomst meerdere malen te hebben opgezegd omdat zij ontevreden was over de kwaliteit van het werk van Medialiter. Dit, terwijl eenmaal opzeggen in beginsel voldoende moet zijn.

De kantonrechter verwerpt dat verweer. Uit de stukken blijkt niet wanneer er is geklaagd. Verder is er niet gezegd wat er precies mis was met het werk. Er zijn door Barinesco ook geen schriftelijke stukken overgelegd waaruit blijkt dat er daadwerkelijk is opgezegd of is gezegd dat er geen opdrachten meer zouden worden verstrekt. De rechtbank vindt dat van een professionele partij verwacht mag worden dat zij een opzegging van een overeenkomst schriftelijk doet. Dat ontbreekt in dit geval.

Barinesco stelt een ander ict-bedrijf te hebben ingehuurd, maar concrete gegevens daarover zijn ook niet aangevoerd. Barinesco heeft aangeboden bewijs te leveren door middel van getuigen, waaronder de eerdergenoemde heer Winke. Ook biedt Barinesco aan correspondentie over te leggen. Tegelijkertijd laat Barinesco na concreet te stellen wat de getuigen zouden kunnen verklaren dan wel wat uit die correspondentie zou kunnen blijken. Daar komt bij dat Barinesco verzuimd heeft die correspondentie al eerder in het geding te brengen. Barinesco heeft immers 3 momenten gehad om dat schriftelijk bewijs te leveren. Het bewijsaanbod wordt afgewezen door de rechtbank.

Daar komt nog bovenop dat Medialiter een schriftelijke verklaring van de heer Winke verstrekt die juist het standpunt van Medialiter bevestigt en niet dat van Barinesco.

De volledige vordering van Medialiter wordt door de kantonrechter toegewezen.
 

Conclusie

Het leergeld in deze zaak is dat je goed in oog moet houden hoe je een bestendige relatie wilt vormgeven. Als periodiek steeds hetzelfde soort werk wordt verricht en wordt betaald, kan de conclusie worden getrokken dat er stilzwijgend een duurovereenkomst is gesloten in plaats van steeds kortdurende contractjes.

Uit deze zaak blijkt ook weer dat je een bewijsprobleem hebt, als je zaken niet schriftelijk hebt vastgelegd. Als je niet kan aantonen dat je een (duur)overeenkomst hebt opgezegd en niet kan aantonen dat je geklaagd hebt over de kwaliteit van het werk, dan kan je niet van de kantonrechter verwachten dat hij/zij je op de kleur van je ogen gelooft.

Over het opzeggen van duurovereenkomsten en de rechtspraak over dat onderwerp is nog veel te schrijven en te zeggen. Dat laat ik in het kader van deze blog even rusten.


Mr. Ewald van Sark
procesjurist FNV Zelfstandigen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.