FNV ZZP

Zelfstandige Tolken en Vertalers

In 2016 is de sectie Tolken en Vertalers opgericht. Doelstelling: het versterken van ondernemerschap en duurzame inzetbaarheid van tolken en vertalers.

Interview in FNV Zelfstandigen magazine

In het nieuwe magazine van FNV Zelfstandigen staat een interview met tolk en vertaler Lienke Tegelberg. 

Het artikel kun je hier in pdf downloaden.

undefined

Petitie en enquête tolken en vertalers

De beroepsgroep tolken & vertalers roept Tolk- en Vertaalcentrum Nederland op tot een gelijkwaardige raamovereenkomst te komen, die ook recht doet aan de belangen van de tolken en vertalers.

Teken de petitie

 

In de enquête kun je aangeven welke bezwaren je hebt tegen de modelovereenkomst van TVCN.

Vul de enquête in

Forum

Klik hier om naar het Tolken en Vertalers forum te gaan.

Activiteiten

SYMPOSIUM WERKWOORD
voor zelfstandige Tolken&Vertalers

 
  undefinedundefined undefined


Symposium Werkwoord

Op de ochtend van 24 september 2016 start een groep leden van de sectie Tolken&Vertalers van FNV Zelfstandigen de vergadering en ontvangen toelichting op het ontwerp manifest. ’s Middags sluiten nog meer leden en niet-leden zich hierbij aan wanneer het Symposium Werkwoord aanvangt.

Louise Rayar presenteert eerst de uitslag van de enquête die in juni 2016 door de Sectie tolken en Vertalers /FNV Zelfstandigen werd gehouden. Er reageerden 168 personen, twee-derde was ontevreden met de bezoldiging door de overheid en wenst minimumtarieven, bijna 70% meent dat het aanbestedingsbeleid van de overheid ervoor zorgt dat zelfstandige tolken/vertalers niet kunnen wedijveren met grote vertaalbureaus. Maar liefst 83% was het eens met de stelling dat erkenning en wettelijke bescherming van het beroep tot een betere kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten leidt en ruim 88% meent dat vertaalbureaus en bemiddelaars de tarieven naar beneden duwen.

Op de vraag waar de sectie T/V zich op zou moeten richten, antwoordt ruim 58% dat dat zou moeten gaan over onderhandelen inzake betere arbeidsvoorwaarden en hogere tarieven, driekwart dat de sectie zich zou moeten bezighouden met erkenning en bescherming van het beroep en bijna 91% verlangt belangenbehartiging, met name richting overheid en bemiddelaars.

In het concept-Manifest worden drie actiepunten voorgesteld: allereerst het aanbestedingsbeleid door de overheid. Het is duidelijk dat de zelfstandige tolken en vertalers door het aanbestedingsbeleid uitgeleverd zijn aan de Grote Jongens zoals Concorde en TVcN, die, met de overheid, bepalen voor welk tarief wij moeten werken; ten tweede erkenning van het vak en kwaliteitsborging. Daarbij behoort een goed opgeleide en vakkundig nageschoolde beroepsgroep die op die manier in staat is het kwaliteitsniveau van zijn kant te waarborgen. Dat vergt goede opleidingen, betaalbare cursussen en andere activiteiten die door de beroepsgroep worden ondernomen ter verbetering van vaardigheden en kennis. Dat vakmanschap zal dan wel door de overheid moeten worden beschermd! Tot nu toe hebben wij, anders dan de verdachte die wij in de rechtszaal of elders bijstaan, wel plichten maar geen rechten, maar ook hier zijn wij aan zet.

Goed opdrachtgeverschap
Een derde aspect is ‘goed opdrachtgeverschap’ en gepaste beloning zoals minimumtarieven. Op de website van FNV Zelfstandigen staat een omschrijving van ‘goed opdrachtgeverschap’. Onder de minimale eisen vallen een contract, fatsoenlijke tarieven, redelijke betalingstermijn en veilig en gezond werken. Onder de normale eisen vallen een goede formulering van de opdracht, waardering voor het resultaat, zorgvuldigheid en oog hebben voor de investeringen die de opdrachtnemer moet maken. Het optimaal te bereiken resultaat is dat de opdracht de marktwaarde van de opdrachtnemer versterkt en dat deze de opdrachtgever toegevoegde waarde biedt. ‘Goed opdrachtgeverschap’ gaat over een duurzame relatie, die wederkerig is en waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken en dat kan alleen als bedrijven zzp’ers niet inhuren op prijs maar ook op de kwaliteit. In twee groepen uiteen om te komen tot verdieping en debat over aanscherping Manifest.


Terugkoppeling uit de groepen en vaststelling van het Manifest:
De aanwezigen merkten in de zittingen op dat het niet alleen om de beëdigde tolken en vertalers voor de overheid gaat maar ook ten behoeve van het bedrijfsleven, verder werd geopperd om gerechtstolken en –vertalers, net als in Noorwegen, een ambtelijke status te geven zoals als andere ‘grondwetwerkers’, de vertaalbureaus en andere intermediairs dienen duidelijk te zijn over hun verhouding tot de overheid, tolken en vertalers moeten ergens terecht kunnen met klachten over overheden zoals een rechtbank of de IND. Men vroeg zich ook af of marktwerking nog wel van deze tijd is -want werkt die markt wel- en of er, ook in strafzaken, minimumtarieven moeten komen want bijzonder werk zoals spoedklussen, verdienen een bijzonder tarief. Een andere vraag is waarom vertalers per woord betaald worden en tolken per uur , moeten er daarom niet gemeenschappelijke afspraken komen inzake tarieven, blijft er tussen vertaalbureau of overheid en tolk/vertaler teveel geld aan de strijkstokken hangen waardoor de werkpaarden hun haver niet krijgen, moet de intellectuele eigendom van de vertaling beschermd worden zodat teksten niet terecht komen in het gegevensbestand van het vertaalbureau dat er mee aan de haal gaat. Tenslotte: waarom zijn vertalers en tolken nu nog onzichtbaar -het woord ‘tolk’ is afgeleid van een Hongaars-Turks woord dat ‘tussenpersoon’ betekent- , moeten zij uit de schaduwen treden en zich specialiseren en differentiëren door middel van kwaliteitsprofielen?

13.00 – 14.30
Opening en overhandiging Manifest zelfstandige Tolken & Vertalers aan mevrouw Sharon Gesthuizen, lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij.
In het Manifest hebben de leden van de Sectie op grond van bovengenoemde enquête onder zelfstandige tolken en vertalers actiepunten opgesteld om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Op grond van de overwegingen dat de tarieven en arbeidsomstandigheden van Tolken en Vertalers in bepaalde sectoren bedroevend zijn, vragen onze leden dat wij namens en met hen gemeenschappelijke afspraken maken, waarvoor mogelijk het mededingingsrecht moet worden aangepast -dat zzp-ers nu als ondernemers beschouwt die immers geen tarieven mogen afspreken omdat die onder kartelwetgeving vallen. De sectie T/V bepleit daarom rechtvaardige en realistische tarieven en vergoedingen. Daartoe zijn drie actiepunten vastgesteld: 1. Uit de wurggreep komen van overheid en tussenpersonen ; 2. Erkenning van het vak zodat kwaliteit gewaarborgd wordt; 3. Goed opdrachtgeverschap voor alle Tolken en Vertalers en een geindexeerd inkomen dat past bij een beroepsmatige uitoefening van het vak.

Met één mond
Mevrouw Sharon Gesthuizen, mevrouw Josien van Breda en mevrouw Mariëtte Patijn gaven daarop hun commentaar. Mevrouw Gesthuizen benadrukt dat belangenorganisaties niet over elkaar moeten heen buitelen maar duidelijk met één mond moeten laten weten wat voor de beroepsgroep belangrijk is en wat er moet veranderen, met inachtneming van verschillen zoals tussen register- en niet-registertolken, werkzaam voor de overheid of niet, verschillende talen, verschillende sectoren.  In het algemeen belang zouden partijen over hun onderlinge verschillen heen moeten stappen en gezamenlijk op moeten treden. Zij is bereid om samen met de PvdA en D66, maar liefst ook met andere partijen, nog tijdens deze kabinetsperiode een initiatiefnota opstellen om een volgend kabinet een duidelijke opdracht te kunnen geven. 

14.30 -  16.00
Debat met panel en deelnemers 
Bureau WBTV Fouad Kabbouti, VWiN Jos Fuchs, FNV Zelfstandigen, Josien van Breda en FNV Mariëtte Patijn inzake noodzaak en mogelijkheid ter verbetering van werk- en inkomenspositie. Patijn benadrukte dat de tarieven te laag zijn, dat we samen moeten werken om te bereiken wat we willen.

Conclusie: wij verdienen niet wat wij verdienen en om dat te veranderen zal er initiatief vanuit de beroepsgroep/leden zelf moeten komen en moeten we samenwerken met anderen !

U vindt het Manifest Tolken & Vertalers hier.