FNV ZZP

Sectie Tolken en Vertalers

In 2016 is de sectie Tolken en Vertalers opgericht. Doelstelling: het versterken van ondernemerschap en duurzame inzetbaarheid van tolken en vertalers.

Forum

Klik hier om naar het Tolken en Vertalers forum te gaan.

Terugblik 2016 en vooruitblik 2017

Terugblik 2016
2016 was het jaar waarin de Sectie Tolken & Vertalers echt van start is gegaan. En zoals het hoort, was het ook meteen een druk jaar. Iedereen moest op de hoogte worden gebracht, dus het eerste punt op de agenda was het rondsturen van een flyer met de aankondiging van de oprichting van een Sectie Tolken & Vertalers.

DBA
Het kon niet onopgemerkt blijven, 2016 was ook het jaar van de DBA. Veel vragen, weinig antwoorden vanuit de politiek, dus hebben we voor belangstellenden twee themamiddagen rondom de DBA georganiseerd. Tijdens deze twee drukbezochte middagen heeft een jurist van FNV Zelfstandigen gelukkig wat vragen weg kunnen nemen. Uiteraard is de Sectie nergens zonder de inbreng van de leden, wij zijn er om u te helpen. Maar waar kunnen we u bij helpen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een enquête rondgestuurd. Hartelijk dank voor de geweldige respons!

Symposium
In september was het dan zover, onze eerste ledenvergadering. Aansluitend volgde een symposium. Het was een geslaagde dag, waarop we het conceptmanifest met de o.i. belangrijkste speerpunten hebben gepresenteerd aan Sharon Gesthuizen van de SP. Het conceptmanifest is inmiddels ‘vertaald’ naar een brief aan Sharon. Door deel te nemen aan congressen en bijeenkomsten van andere partijen hopen we meer bekendheid te genereren. Zo zijn we aanwezig geweest op het Drongo Festival. Dit was ook zeker een geslaagde dag, met zeer veel belangstelling voor onze Sectie. We hopen nog meer van dergelijke dagen mee te maken.

Samenwerking
Uiteraard kunnen we niet alles alleen vanuit de FNV voor elkaar krijgen en samenwerking met andere partijen is dan ook van groot belang. Zo hebben we al met verschillende organisaties om de tafel gezeten. Zo is er bijvoorbeeld met de VViN een modelovereenkomst ontwikkeld (verderop meer hierover) en zijn we op 1 december samen met de SIGV en het NGTV bij het ministerie van Veiligheid en Justitie geweest. Een verslag hiervan volgt nog. Er blijft een constructieve dialoog gevoerd worden met de Raad voor Rechtsbijstand/Bureau Wbtv wat betreft toetsing en nascholing en het inzetten van onbevoegde en ongekwalificeerde personen als tolk en/of vertaler zal kritisch worden gevolgd en bestreden.

Realistische beloning
Daarnaast werken we aan een realistische beloning voor tolk- en vertaaldiensten, want voor kwaliteit zal moeten worden betaald, zowel door de overheid als door het bedrijfsleven. Bij veel partijen hebben we onszelf dus al geïntroduceerd, op naar een vruchtbare samenwerking!

Scholingsaanbod
Ten slotte zijn we dit jaar bezig geweest met de vraag of de leden tevreden zijn met het huidige scholingsaanbod. Er blijken nog wel wat punten voor verbetering te zijn en hier gaan we het komende jaar dan ook mee aan de slag. Om precies duidelijk te krijgen wat deze punten zijn, wordt begin volgend jaar een nieuwe enquête verspreid. Bovengenoemde acties hebben ertoe geleid dat we dit jaar een verdubbeling van het ledental hebben behaald. Hier zijn we ontzettend trots op. Bedankt allemaal!


Vooruitblik 2017
We hopen dat in februari 2017 FNV Zelfstandigen zal fuseren met de FNV. Met deze fusie zullen nog meer doelen te realiseren zijn. Verder zullen we uiteraard op de ingezette weg doorgaan. Door middel van sociale media, nieuwsbrieven etc. zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten. Ook willen we meer themabijeenkomsten plannen, waarbij de onderwerpen afhankelijk zullen zijn van de vraagstukken die leven. Tevens streven we naar aansluiting bij de Fédération Internationale des Traducteurs FIT, het grootste internationale samenwerkingsverband waar meer dan 120 beroepsverenigingen van vertalers, tolken en vertaalkundigen in zestig landen lid van zijn. In Nederland zijn op dit moment het NGTV en SIGV daarbij aangesloten. Voorwaarde voor FIT-lidmaatschap zijn eigen statuten en naar verwachting zijn die in februari 2017, na de fusie van FNV Zelfstandigen met het FNV gereed.

Speerpunten
Uiteraard willen we de samenwerking met andere belangenbehartigers aan blijven gaan, samen staan we sterker dan alleen. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen zijn we op zoek naar leden die een actieve rol willen spelen in een van de vier werkgroepen met als speerpunten:
1 Van Actie naar Resultaat: deze werkgroep gaat verder met het manifest, de uitkomsten vanuit de ledenvergadering en de suggesties die tijdens het symposium zijn gedaan.
2 Opleidingen: deze werkgroep richt zich op het bereiken van meer betaalbare scholing voor tolken en vertalers maar ook op meer aandacht voor scholing over ondernemerschap op de beroepsopleidingen.
3 Goed opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging: deze werkgroep wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de status, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van tolken en vertalers. Uitgangspunt hierbij is het begrip ‘goed opdrachtgeverschap’ zoals in 2014 door de FNV geformuleerd: “Goed opdrachtgeverschap gaat over een duurzame relatie, die wederkerig is en waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken en dat kan alleen als bedrijven zzp’ers niet inhuren op prijs maar ook op de kwaliteit.” De werkgroep houdt zich dus ook bezig met de kwaliteit van de dienstverlening door tolken en vertalers.
4 Communicatie en marketing: deze werkgroep stelt een communicatieplan op voor 2017 en verzorgt zelf ook de uitingen naar leden en geïnteresseerden.

Hoe actief, dat is aan iedereen zelf, maar we zouden uw hulp zeer op prijs stellen! Dus heeft u interesse, wilt u meedoen, vind u het belangrijk om voor ons mooie vak, voor uzelf en uw collega’s betere arbeidsomstandigheden te creëren, meld u dan aan via communicatie@fnvzzp.nl.

Kandidaat voorzitterschap FNV
Ons laatste nieuws is dat Robert Ensor, lid van de werkgroep, zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van de FNV. Wij wensen hem heel veel succes en iedereen een goed jaar.

De werkgroep van de Sectie Tolken en Vertalers
Robert Ensor
Louise Rayar
Robert van der Veen
Hanneke Walraven
Femke Sudmeijer
Maaike Hoogvliet

Actualiteit zelfstandige professionals VZZP

Dinsdag 22 november organiseerde de Vereniging voor Zelfstandigen Zonder Personeel VZZP in het Gelderse Enspijk een debat over het werven van zakelijke relaties. Twintig zelfstandige professionals debatteerden er over het aangaan van zakelijke relaties.

Volgens inleider Jasper Jan de Konink lijkt dat een beetje op dating met als belangrijkste verschil dat zakelijke opdrachten niet-affectief en in beginsel eenmalig zijn. In een Lagerhuis-achtige opstelling met banken voor voor- en tegenstanders aan weerszijden van een groot Perzisch tapijt bespraken zij vijf stellingen JA/NEE. Bij iedere stelling kon men van zijde verwisselen.

Hete punten waren bijvoorbeeld de duur van een zakelijke verbintenis -eenmalig of langdurig - wie het initiatief neemt - opdrachtgever of opdrachtnemer - en de inhoud van een contract – een half A4-tje met modelcontracten als bijlagen dan wel een uitvoerig contract.

De VZZP is in 1995 opgericht als belangenbehartiger, zoals een vakbond voor werknemers. De VZZP heeft 1650 leden, vooral in de bouw - en de zorg - en in mindere mate in de communicatiebranche. Daarom ligt samenwerking met FNV Zelfstandigen voor de hand. Vanuit dit oogpunt is een afvaardiging van ons naar een van hun bijeenkomsten op 22 november j.l. geweest. De VZZP kent vier soorten lidmaatschappen, van gratis voor iedereen, een basis voor 5 euro, een plus voor 10 tot en met een premiumpakket voor 15 euro/maand. Allemaal ontvangen ze het e-magazine.

Als premium-lid kun je je profiel en video op de website zetten. De VZZP overweegt overigens naamsverandering in Vereniging voor Zelfstandige Professionals VZP. Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@vzzp.nl.

Actualiteit zelfstandige professionals VZZP

Activiteiten

SYMPOSIUM WERKWOORD
voor zelfstandige Tolken&Vertalers

 
  undefinedundefined undefined


Symposium Werkwoord

Op de ochtend van 24 september 2016 start een groep leden van de sectie Tolken&Vertalers van FNV Zelfstandigen de vergadering en ontvangen toelichting op het ontwerp manifest. ’s Middags sluiten nog meer leden en niet-leden zich hierbij aan wanneer het Symposium Werkwoord aanvangt.

Louise Rayar presenteert eerst de uitslag van de enquête die in juni 2016 door de Sectie tolken en Vertalers /FNV Zelfstandigen werd gehouden. Er reageerden 168 personen, twee-derde was ontevreden met de bezoldiging door de overheid en wenst minimumtarieven, bijna 70% meent dat het aanbestedingsbeleid van de overheid ervoor zorgt dat zelfstandige tolken/vertalers niet kunnen wedijveren met grote vertaalbureaus. Maar liefst 83% was het eens met de stelling dat erkenning en wettelijke bescherming van het beroep tot een betere kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten leidt en ruim 88% meent dat vertaalbureaus en bemiddelaars de tarieven naar beneden duwen.

Op de vraag waar de sectie T/V zich op zou moeten richten, antwoordt ruim 58% dat dat zou moeten gaan over onderhandelen inzake betere arbeidsvoorwaarden en hogere tarieven, driekwart dat de sectie zich zou moeten bezighouden met erkenning en bescherming van het beroep en bijna 91% verlangt belangenbehartiging, met name richting overheid en bemiddelaars.

In het concept-Manifest worden drie actiepunten voorgesteld: allereerst het aanbestedingsbeleid door de overheid. Het is duidelijk dat de zelfstandige tolken en vertalers door het aanbestedingsbeleid uitgeleverd zijn aan de Grote Jongens zoals Concorde en TVcN, die, met de overheid, bepalen voor welk tarief wij moeten werken; ten tweede erkenning van het vak en kwaliteitsborging. Daarbij behoort een goed opgeleide en vakkundig nageschoolde beroepsgroep die op die manier in staat is het kwaliteitsniveau van zijn kant te waarborgen. Dat vergt goede opleidingen, betaalbare cursussen en andere activiteiten die door de beroepsgroep worden ondernomen ter verbetering van vaardigheden en kennis. Dat vakmanschap zal dan wel door de overheid moeten worden beschermd! Tot nu toe hebben wij, anders dan de verdachte die wij in de rechtszaal of elders bijstaan, wel plichten maar geen rechten, maar ook hier zijn wij aan zet.

Goed opdrachtgeverschap
Een derde aspect is ‘goed opdrachtgeverschap’ en gepaste beloning zoals minimumtarieven. Op de website van FNV Zelfstandigen staat een omschrijving van ‘goed opdrachtgeverschap’. Onder de minimale eisen vallen een contract, fatsoenlijke tarieven, redelijke betalingstermijn en veilig en gezond werken. Onder de normale eisen vallen een goede formulering van de opdracht, waardering voor het resultaat, zorgvuldigheid en oog hebben voor de investeringen die de opdrachtnemer moet maken. Het optimaal te bereiken resultaat is dat de opdracht de marktwaarde van de opdrachtnemer versterkt en dat deze de opdrachtgever toegevoegde waarde biedt. ‘Goed opdrachtgeverschap’ gaat over een duurzame relatie, die wederkerig is en waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken en dat kan alleen als bedrijven zzp’ers niet inhuren op prijs maar ook op de kwaliteit. In twee groepen uiteen om te komen tot verdieping en debat over aanscherping Manifest.


Terugkoppeling uit de groepen en vaststelling van het Manifest:
De aanwezigen merkten in de zittingen op dat het niet alleen om de beëdigde tolken en vertalers voor de overheid gaat maar ook ten behoeve van het bedrijfsleven, verder werd geopperd om gerechtstolken en –vertalers, net als in Noorwegen, een ambtelijke status te geven zoals als andere ‘grondwetwerkers’, de vertaalbureaus en andere intermediairs dienen duidelijk te zijn over hun verhouding tot de overheid, tolken en vertalers moeten ergens terecht kunnen met klachten over overheden zoals een rechtbank of de IND. Men vroeg zich ook af of marktwerking nog wel van deze tijd is -want werkt die markt wel- en of er, ook in strafzaken, minimumtarieven moeten komen want bijzonder werk zoals spoedklussen, verdienen een bijzonder tarief. Een andere vraag is waarom vertalers per woord betaald worden en tolken per uur , moeten er daarom niet gemeenschappelijke afspraken komen inzake tarieven, blijft er tussen vertaalbureau of overheid en tolk/vertaler teveel geld aan de strijkstokken hangen waardoor de werkpaarden hun haver niet krijgen, moet de intellectuele eigendom van de vertaling beschermd worden zodat teksten niet terecht komen in het gegevensbestand van het vertaalbureau dat er mee aan de haal gaat. Tenslotte: waarom zijn vertalers en tolken nu nog onzichtbaar -het woord ‘tolk’ is afgeleid van een Hongaars-Turks woord dat ‘tussenpersoon’ betekent- , moeten zij uit de schaduwen treden en zich specialiseren en differentiëren door middel van kwaliteitsprofielen?

13.00 – 14.30
Opening en overhandiging Manifest zelfstandige Tolken & Vertalers aan mevrouw Sharon Gesthuizen, lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij.
In het Manifest hebben de leden van de Sectie op grond van bovengenoemde enquête onder zelfstandige tolken en vertalers actiepunten opgesteld om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Op grond van de overwegingen dat de tarieven en arbeidsomstandigheden van Tolken en Vertalers in bepaalde sectoren bedroevend zijn, vragen onze leden dat wij namens en met hen gemeenschappelijke afspraken maken, waarvoor mogelijk het mededingingsrecht moet worden aangepast -dat zzp-ers nu als ondernemers beschouwt die immers geen tarieven mogen afspreken omdat die onder kartelwetgeving vallen. De sectie T/V bepleit daarom rechtvaardige en realistische tarieven en vergoedingen. Daartoe zijn drie actiepunten vastgesteld: 1. Uit de wurggreep komen van overheid en tussenpersonen ; 2. Erkenning van het vak zodat kwaliteit gewaarborgd wordt; 3. Goed opdrachtgeverschap voor alle Tolken en Vertalers en een geindexeerd inkomen dat past bij een beroepsmatige uitoefening van het vak.

Met één mond
Mevrouw Sharon Gesthuizen, mevrouw Josien van Breda en mevrouw Mariëtte Patijn gaven daarop hun commentaar. Mevrouw Gesthuizen benadrukt dat belangenorganisaties niet over elkaar moeten heen buitelen maar duidelijk met één mond moeten laten weten wat voor de beroepsgroep belangrijk is en wat er moet veranderen, met inachtneming van verschillen zoals tussen register- en niet-registertolken, werkzaam voor de overheid of niet, verschillende talen, verschillende sectoren.  In het algemeen belang zouden partijen over hun onderlinge verschillen heen moeten stappen en gezamenlijk op moeten treden. Zij is bereid om samen met de PvdA en D66, maar liefst ook met andere partijen, nog tijdens deze kabinetsperiode een initiatiefnota opstellen om een volgend kabinet een duidelijke opdracht te kunnen geven. 

14.30 -  16.00
Debat met panel en deelnemers
Bureau WBTV Fouad Kabbouti, VWiN Jos Fuchs, FNV Zelfstandigen, Josien van Breda en FNV Mariëtte Patijn inzake noodzaak en mogelijkheid ter verbetering van werk- en inkomenspositie. Patijn benadrukte dat de tarieven te laag zijn, dat we samen moeten werken om te bereiken wat we willen.

Conclusie: wij verdienen niet wat wij verdienen en om dat te veranderen zal er initiatief vanuit de beroepsgroep/leden zelf moeten komen en moeten we samenwerken met anderen !

U vindt het Manifest Tolken & Vertalers hier.

Belangenbehartiging

Duurzame inzetbaarheid heeft te maken met goed ondernemerschap, fatsoenlijke tarieven, faciliteiten voor scholing en aandacht voor gezondheid. 

FNV Zelfstandigen wil lobbyen voor goede wet- en regelgeving en billijke honorering voor overheidsdiensten. Samenwerken met overheden, bedrijfsleven en zusterorganisaties in binnen- en buitenland vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Flyer

Klik hier voor de algemene flyer voor tolken en vertalers.

Wil je de sectie Tolken en Vertalen binnen je netwerk onder de aandacht brengen? Dat kan! Je kunt de flyer kosteloos bestellen via communicatie@fnvzzp.nl. Vermeld in je e-mail voor welk netwerk je de flyer wilt gebruiken en je contactgegevens. 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder