FNV ZZP

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Laatste update: 21 april 2022

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

De FNV heeft een Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. De Klachtencommissie bestaat uit acht personen. De Klachtencommissie kent een voorzitter, een secretaris en zes gewone leden. De voorzitter en secretaris worden benoemd door het algemeen bestuur en de algemeen directeur van de FNV. Dit gebeurt na advies van het Ledenparlement en van de Ondernemingsraad. De voorzitter en secretaris zijn geen werknemer van de FNV.

Op dit moment zijn er twee vacatures in de klachtencommissie.

De leden van de Klachtencommissie worden voor vier jaren benoemd en zijn terstond herbenoembaar. De algemeen directeur en het algemeen bestuur stellen de Klachtencommissie zodanig samen dat in voldoende mate wordt voorzien in relevante deskundigheid en diversiteit wat betreft verdeling m/v en afkomst.

Ook zelfstandigen kunnen in deze commissie deelnemen.

Geïnteresseerd?
Heb je affiniteit met het bewaken van goede omgangsvormen en ben je geïnteresseerd zitting te nemen in deze commissie? Mail dan voor 2 mei aanstaande naar secretarisledenparlement@fnv.nl. Beargumenteer in jouw mail waarom je geschikt denkt te zijn om in deze commissie zitting te nemen.