FNV ZZP

SER-Advies: "Investeren in brede welvaart, publieke sectoren en toekomstig verdienvermogen"

Laatste update: 19 augustus 2021

SER-advies

De SER heeft vandaag haar Middellange Termijn Advies (‘MLT’) gepubliceerd. Het MLT is een advies aan het nieuwe Kabinet. FNV Zelfstandigen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het MLT. De SER adviseert het Kabinet om te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. Het gaat hier nog om een advies. Zo moet het Ledenparlement van de FNV nog instemmen met het MLT. Hieronder lees je wat de SER het Kabinet adviseert voor de toekomst en de visie van FNV Zelfstandigen hierop.

De SER constateert dat Nederland gemiddeld genomen een welvarend en gelukkig land is, maar dat er tegelijkertijd sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. Nederland staat voor een aantal zeer grote opgaven.

De arbeidsmarkt

Al jaren wordt er gesteggeld over de arbeidsmarkt en arbeidsrelaties. De SER stelt dat structureel werk in principe georganiseerd moet worden op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De SER geeft in het advies concreet aan hoe andere contractvormen moeten worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen.

 

De SER wil aansluiten bij het “werknemer, tenzij”-principe. Hierdoor ontstaat het rechtsvermoeden van werknemerschap. Dat betekent ook dat het moratorium op publiekrechtelijke handhaving door de Belastingdienst wordt opgeheven. Het rechtsvermoeden van werknemerschap geldt indien er sprake is van een tarief onder het maximumdagloon (€ 30 á € 35,- per uur). Let op, dit is puur een extra beschermingsmechanisme voor de werkende. Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is. Het betekent dus niet dat je automatisch geen zelfstandige bent als je onder dit tarief werkt. Het gaat hier expliciet om bescherming van de werkende.

 

FNV Zelfstandigen wil dat zelfstandigheid een bewuste keuze is. Dat betekent dat de zelfstandige bewust kiest voor het ondernemerschap en echt kan ondernemen. Er moet worden voorkomen dat de opdrachtgever bepaalt of iemand als zelfstandige actief is of iemand in deze hoek drukt. Door het kostenvoordeel bij opdrachtgever weg te nemen, verwacht FNV Zelfstandigen dat de balans op de arbeidsmarkt hersteld wordt. Dat betekent ook dat zelfstandigen zelf (collectief) moeten kunnen onderhandelen over hun tarief. Met een passend uurtarief moet het mogelijk zijn om de ondernemersrisico’s voldoende af te dekken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verzekeringen en buffers. De SER wil graag nader onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om collectief te onderhandelen voor zelfstandigen. Een mooi streven, vindt FNV Zelfstandigen.

 

Irene van Hest - manager FNV Zelfstandigen: “Wij verwachten dat er met dit advies een goede balans is gevonden voor de gehele arbeidsmarkt. Wij zijn benieuwd naar de uitvoering. De aanpassingen mogen niet leiden tot een te hoge administratieve last voor zelfstandigen.”

AOV

De positie van de zelfstandige heeft ruim de aandacht gekregen. De focus ligt op meer sociale zekerheid en het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (‘AOV’) voor zelfstandigen. De Stichting van de Arbeid heeft in een eerder advies een voorstel gedaan voor zo’n verplichte AOV: Keuze voor Zekerheid. De SER neemt dit advies over.

 

“Een goede stap vooruit”, zegt Irene van Hest. “Het grootste voordeel van een verplichte AOV is dat niemand op basis van leeftijd, gezondheid en/of een risicovol beroep kan worden uitgesloten. Bovendien kunnen premies beheersbaar blijven in een collectief stelsel.”

 

De zelfstandigenaftrek

De afgelopen jaren was de zelfstandigenaftrek verworden tot een heet hangijzer. Het was al een tijdje duidelijk dat de zelfstandigenaftrek op termijn zou gaan verdwijnen. De SER pleit voor afschaffing van de zelfstandigenaftrek. FNV Zelfstandigen begrijpt, dat de zelfstandigenaftrek onhoudbaar is geworden en vindt dat er een redelijk alternatief moet komen om zelfstandigen te ondersteunen. De SER deelt deze opvatting en pleit voor oplossingen die de positie van zelfstandigen ten goede komen. FNV Zelfstandigen is blij dat er nette en goede voorwaarden zijn verbonden aan het uitfaseren van de zelfstandigenaftrek, zoals het fiscaal gunstige regelingen voor investeringen en compensatie van koopkrachtverlies.
 

Het vervolg

Het MLT is voorlopig nog een advies. Het Ledenparlement van de FNV moet het advies nog bekijken en zal daarna aangeven of zij hiermee akkoord gaat. Zodra hier meer over bekend is, geven wij uiteraard een update.f

Benieuwd naar het MLT-advies? Klik dan hier
Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving (978 kb)