FNV ZZP

Tweede verslag curator Trademark Office B.V.

Laatste update: 17 juni 2020

Tweede verslag curator Trademark Office B.V.

De curator in het faillissement van domeinnaamfraudeur Trademark Office B.V. heeft zijn tweede verslag afgerond en gepubliceerd. Daaruit blijkt het volgende.

Omzet/resultaten

De curator heeft slechts een deel van de administratie van Trademark Office B.V. ontvangen. Daaruit blijkt onder meer dat 85% van de activa bestaat uit handelsdebiteuren (activa per 31 december 2017 bedragen € 468.635,--).

 

Over 2017 was de omzet € 877.984,--, waarop een winst is gerealiseerd van € 57.708,--. De omzet over 2018 stijgt naar € 1.110.724,92, maar er is een verlies gerealiseerd van € 207.327,--. De omzet over de eerste zes maanden van 2019 bedraagt € 434.121,68, waarop een winst is gerealiseerd van € 156.177,--.

 

Personeel


Als het gaat om personeel stelt de curator valt dat er in de hele periode dat de B.V. bestond in totaal 79 personen als medewerker zijn geregistreerd. Aangenomen wordt dat de vennootschap doorgaans aan 10 tot 15 mensen werk bood. Op faillissementsdatum waren er geen mensen in dienst.

 

Oorzaak faillissement


Hoewel de curator nog niet over een volledig inzicht beschikt van alle feiten en omstandigheden ontstaat de volgende indruk. De uitspraken van de diverse rechtbanken, o.a. op basis van door FNV Zelfstandigen gevoerde procedures, hebben tot gevolg gehad dat de vennootschap niet langer met haar activiteiten kon doorgaan. De oprichters van de vennootschap hebben daarin kennelijk aanleiding gezien om de aandelen van de vennootschap per 2 juli 2019 te verkopen aan de heer Sahit, die vanaf dat moment ook de enig bestuurder was.

 

Op basis van informatie van Sahit trekt de curator de conclusie dat de werkzaamheden daarna zijn afgebouwd en/of gestaakt. Een financiële administratie over de periode na 2 juli 2019 ontbreekt echter volledig.

 

Bankverkeer


Het bankverkeer van de vennootschap loopt tot de zomer van 2019 over de rekeningen van de vennootschap, waar de curator een beperkt inzicht in heeft. Nadien zijn rekeningen geopend op naam van Sahit, en daarover heeft de curator geen inzicht. Het betaalverkeer op en na de zomer van 2019 onttrekt zich dan ook aan de waarneming van de curator.

 

Voortzetting werkzaamheden door Trademark Benelux

Opvallend is dat één der oprichters van de vennootschap, de heer Oudekerk, per 1 mei 2019 de eenmanszaak Trademark Benelux opricht, die evenals Trademark Office B.V.  gevestigd is te Heerhugowaard op hetzelfde adres. Dat was FNV Zelfstandigen ook al gebleken omdat leden door Trademark Benelux werden lastiggevalen.

 

Handelwijze Trademark Benelux


Klanten van Trademark Office B.V. ontvingen vanaf de tweede helft van 2019 facturen van Trademark Benelux voor diensten die zij met Trademark Office B.V. zouden zijn aangegaan. In correspondentie met klanten stelt Trademark Benelux dat zij de contracten van de vennootschap heeft overgenomen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de activiteiten van Trademark Office B.V. in de zomer van 2019 zijn verplaatst naar Trademark Benelux, aldus de curator. FNV Zelfstandigen onderschrijft dit oordeel van de curator.

 

Administratie


De curator heeft de volledige administratie opgevraagd bij de bestuurder en oud-bestuurders. Hij heeft daarvan slechts een deel gekregen. Een groot deel van de administratie staat in een geautomatiseerd programma. De curator kan daar niet in kijken omdat de abonnementskosten daarvan niet zijn voldaan.De afwikkeling van het faillissement wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt. De curator kan namelijk niet kijken naar de post handelsdebiteuren noch naar de verkoopadministratie noch naar de debiteurenadministratie.

 

Boekingen naar privérekeningen


Uit de bankadministratie blijken veelvuldige boekingen naar privérekeningen van de bestuurder. Er zijn betalingen gedaan waarvan het dubieus is of deze een zakelijke grondslag hebben. Mede vanwege het ontbreken van inkoopfacturen is een toetsing niet mogelijk. Uit de balans blijkt dat in 2017 nog € 54.000,-- goodwill is betaald middels inbreng in de vennootschap en voorts blijkt uit de balans dat de vennootschap een inventaris had van enige tienduizenden euro's. Onduidelijk blijft wat er allemaal met deze activa is gebeurd.

 

Onderzoek rechtmatigheid


De curator heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de betrokken bestuurder en oud-bestuurders en de nodige stukken onderzocht. Vanwege de oorzaak van het faillissement en de boekhouding merkt de curator op dat de rechtmatigheid in dit faillissement de nodige aandacht vraagt.

 

Vorderingen

De vordering van de belastingdienst is inmiddels opgelopen tot € 617.564,00. Daarvan is ten minste € 200.000,-- ambtshalve opgelegd in de periode van 1 oktober 2019 tot faillissementsdatum. UWV heeft een vordering ingediend van € 16.074,07 wegens onbetaald gebleven loon over de periode vóór het faillissement. Vier ex-personeelsleden hebben een loonvordering ingediend en dat is opgelopen tot € 15.175,64. Tot slot zijn er nog vier concurrente crediteuren die vorderingen hebben ingediend tot een totaalbedrag van ad € 94.178,01.

 

Conclusie

Onverkort dus een ontluisterend beeld van het faillissement van Trademark Office B.V. Vragen blijven er over de administratie die deels niet inzichtelijk wordt gemaakt door de bestuurders. Verder zijn er betalingen die vraagtekens oproepen. Ook is onduidelijk waar de activa zijn gebleven. De curator is nog niet klaar met de bestuurders en gaat door met zijn werk.

 

mr. E. van Sark

procesjurist FNV Zelfstandigen