FNV ZZP

Reactie FNV op vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Laatste update: 16 juni 2020

Reactie FNV op vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

De FNV is positief over de beslissing van het kabinet om niet door te gaan met de wetsvoorstellen voor het wettelijk minimumtarief op het sociaal minimum en de zelfstandigenverklaring. FNV is voor een wettelijk minimumtarief op WML niveau waarbij de mogelijkheid moet komen om sectoraal hogere tariefafspraken te maken.

Webmodule en handhaving

Uit testen met de webmodule blijkt dat een groot deel (bijna de helft) “non compliant” is. Met dit resultaat moet iets gebeuren. De webmodule biedt daar geen oplossing voor, tenzij we er van uit gaan dat iedere opdrachtgever die uit de webmodule geen opdrachtgeversverklaring krijgt maar een indicatie dienstbetrekking, “dan maar” een dienstverband aanbiedt. Dat betwijfelen we ten zeerste. De FNV wil daarom een steviger beleid als het gaat om handhaving van bestaande wetgeving. Hoewel het kabinet steeds heeft aangegeven dat handhaving pas kan als de vervanger van de Wet DBA er is, kan het kabinet op basis van de huidige gegevens niet langer doorgaan met het handhavingsmoratorium. Wij pleiten dan ook voor het starten met handhaving per 1 januari 2021. We streven er naar dat zelfstandigen een sterke positie innemen op de arbeidsmarkt, een tarief kunnen uitonderhandelen waarmee ondernemersrisico’s kunnen worden afgedekt en voldoende sociale zekerheid hebben.

Platformwerk

De FNV ziet niets in de door het kabinet aangekondigde verkenning naar de mogelijkheid platformwerkers onder de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) te brengen. Dat zou betekenen dat bemiddeling in schijnconstructies wordt gereguleerd en daar is de FNV pertinent op tegen. De FNV vindt dat op platformwerkers de regels van het gewone arbeidsrecht van toepassing zijn met bijbehorende rechten op de toepasselijke cao en pensioenregeling, ontslagbescherming en sociaal verzekerd zijn bij werkloosheid en langdurige ziekte. Bij bemoeienis van het platform met de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst is het platform werkgever dan wel uitzendwerkgever, aldus de Commissie Regulering van Werk. De voorgestelde verkenning door het kabinet gaat daarmee in tegen het advies van de Commissie Regulering van Werk. De digitalisering van de samenleving is een feit en betreft een steeds voortgaande ontwikkeling, maar er is geen enkele aanleiding of noodzaak om voor platformwerk een apart regime te introduceren.

 

Je leest de formele stukken via deze link.