FNV ZZP

Voorstel AOV voor zelfstandigen naar minister Koolmees

Laatste update: 3 maart 2020

Meerderheid leden positief over het advies

In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat zelfstandig ondernemers zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Begin maart kon het voorstel hiervoor aan minister Koolmees worden gepresenteerd.

We gaan voor de volledigheid een paar maanden terug in de tijd: Om een voorstel voor een goede AOV-regeling te maken, is vorig jaar de werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg Plus (SZZ Plus) van de Stichting van de Arbeid in het leven geroepen. Onder meer de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en zelfstandigenorganisaties, waaronder FNV Zelfstandigen, maken deel uit van die werkgroep.

Meerderheid positief

De werkgroep heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een goed voorstel. Eind februari heeft over dat voorstel een ledenraadpleging plaatsgevonden onder alle zelfstandige leden van de FNV. Het voorstel werd door een grote meerderheid van de leden positief bevonden, waarna het FNV Ledenparlement zich erover kon buigen. Het voorstel werd hen positief voorgelegd en met maar liefst 83% van de stemmen werd het voorstel aangenomen. 8% van het ledenparlement stemde tegen het voorstel en 9% onthield zich van stemming. Dinsdagochtend 3 maart werd het voorstel gepresenteerd aan minister Koolmees.

Mooi voorstel

‘Namens de zelfstandige leden van de FNV kan ik zeggen dat wij een mooi voorstel aan de minister overhandigen,’ zegt bestuurder Zelfstandigen en FNV-beleidsadviseur Irene van Hest, die namens de FNV bij de overhandiging was. ‘Niet in de laatste plaats, omdat wij tijdens dit traject onze leden steeds hebben geïnformeerd, op de hoogte hebben gehouden en hebben geraadpleegd. FNV Zelfstandigen heeft op diverse plekken in het land ZZP cafés georganiseerd, waarbij we input bij onze leden hebben opgehaald, de (on)mogelijkheden hebben besproken en uitgekristalliseerd hebben wát voor hen het belangrijkst is bij een verzekering.’

Belangrijke punten

‘Tijdens de ZZP cafés bleek dat onze leden het heel belangrijk vinden dat zo’n verzekering betaalbaar is, maar ook keuzemogelijkheden biedt. Dit voorstel heeft een goede balans gevonden tussen betaalbaarheid en keuzevrijheid.’

Natuurlijk is het voorstel niet zomaar naar de minister gegaan. Irene: ‘Toen het advies meer en meer zijn huidige vorm begon te krijgen, hebben wij al onze zelfstandige leden van de FNV digitaal en per post geïnformeerd en hen gevraagd te reageren. Bijna 60% van onze leden was enthousiast over het voorstel. Toch hadden leden ook zorgen over betaalbaarheid voor bepaalde groepen zelfstandigen. In het advies besteden wij daar aandacht aan en doen wij suggesties om die groepen te ondersteunen. Maar het maatwerk dat dit voorstel biedt, wordt breed omarmd.’

‘Wat onze leden ook heel belangrijk vinden, is dat álle zelfstandigen straks verzekerd zijn. Jong of oud, gezond of niet, met of zonder risicovolberoep; íedereen is straks verzekerd. En dat is pure winst.’

Het AOV voorstel

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) helpt om inkomensverlies na langdurige uitval door ziekte of een ongeval op te vangen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid mist een zelfstandige van 32 jaar met een gemiddeld inkomen meer dan € 500.000 aan inkomen tot aan de AOW-leeftijd. 

Keuze

Het advies spreekt van een op hoofdlijnen ‘betaalbare en toegankelijke standaardverzekering, uitgevoerd door het UWV’. Binnen de verzekering is er keuzevrijheid in de wachttijd. Bij aanvang van de verzekering maak je eenmalig de keuze voor een wachttijd van 6, 12 of 24 maanden. Als je geen keuze maakt in wachttijd, dan bedraagt deze standaard 12 maanden. Voor iedere zelfstandige bestaat de mogelijkheid je aanvullend te verzekeren op de private verzekeringsmarkt. 

Iedereen hetzelfde premiepercentage

De AOV gaat gelden voor alle zelfstandigen zonder personeel en loopt tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dus ook zelfstandigen op leeftijd, mensen met een risicovol beroep of met een medisch verleden; íedereen wordt geaccepteerd tegen hetzelfde premiepercentage. Er wordt voorgesteld ook voor de aanvullende verzekering een acceptatieplicht in te voeren via een nog op te richten ‘Onderling Waarborgfonds’. Zo krijgen ook zelfstandigen met moeilijk verzekerbare risico’s de gelegenheid zich aanvullend te verzekeren. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je volledig bij een (private) verzekeringsmaatschappij te verzekeren, zolang je maar aan de voorwaarden voldoet die gelden voor de AOV. 

Betaalbaarheid

Met de standaardverzekering uit het advies, ontvang je een uitkering van maximaal € 1.650 bruto per maand. Dat is 100% van het wettelijk minimumloon (WML), als je arbeidsongeschikt raakt. De premie bij de keuze voor een wachttijd van twee jaar wordt lager, de premie bij een wachttijd van 6 maanden wordt hoger. De precieze percentages worden nog berekend, maar voor een gemiddelde zzp’er zal de premie netto tussen ongeveer € 85 tot € 150 liggen.

Premie

De hoogte van de premie wordt een percentage van het inkomen en is afhankelijk van de gekozen wachttijd. Er wordt nu nog gerekend aan de cijfers en de uitwerking zal bepalend zijn voor de uiteindelijke hoogte van de premie. Een zelfstandige met € 20.000 inkomen betaalt bruto ongeveer €120 (wat netto neerkomt op zo’n € 85) premie per maand. Maximaal ga je zo'n € 220 euro bruto (netto +/- € 150) per maand betalen, wanneer je € 30.000 per jaar of meer aan inkomen hebt. De premies zijn bruto en dus fiscaal aftrekbaar. Deze cijfers zijn overigens een eerste grove berekening.

Speerpunt

Betaalbaarheid van de AOV is een belangrijk speerpunt geweest in de onderhandelingen. Irene: ‘Het was ons uitgangspunt dat je als zzp’er de kosten van de verzekering kunt verrekenen in je tarief. Waar dat niet lukt of kan, roepen wij het kabinet op om daarvoor aanvullende maatregelen te treffen, zoals het verruimen van de mogelijkheden om samen te onderhandelen.’

Ingangsdatum

‘De verzekering zal niet meteen ingaan,’ legt Irene uit. ‘Op zijn vroegst pas over enkele jaren. Dat komt doordat ereerst een wet moet komen en vervolgens moeten het UWV en de Belastingdienst aan de slag om de verzekering uit te voeren.

Het definitieve voorstel kun je hier downloaden.

Klik hier voor een infographic van het advies