FNV ZZP

Trademark Office verliest procedure tegen ondernemer

Laatste update: 5 oktober 2018

Trademark Office verliest procedure tegen ondernemer

Eerder schreef ik een blog over domeinnaamfraude, een bijzondere vorm van acquisitiefraude. Van onze leden weten we dat Trademark Office B.V. zeer actief is met de verkoop van domeinnamen terwijl je heel wel in staat bent een domeinnaam zelf te registreren. Daarvoor heb je Trademark Office niet nodig.

Zeer recent heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in een zaak tussen Trademark Office en een zelfstandig ondernemer. De uitspraak is vernietigend voor Trademark Office. 

Wat speelt er?

Trademark Office dagvaardt de ondernemer omdat hij de factuur van Trademark Office weigert te betalen. Trademark Office zegt dat er een overeenkomst is gesloten met betrekking tot het leveren van een TLD Domeinnaam en dat de factuur ten onrechte niet is betaald.

Verweer ondernemer

Er zijn twee telefoongesprekken gevoerd. Het eerste gesprek is niet opgenomen. Van het tweede gesprek is alleen opgenomen dat deel waarin de ondernemer akkoord ging met de overeenkomst.

De ondernemer zegt dat hij een uur voor het opgenomen telefoongesprek gebeld is door Trademark Office met het verhaal dat een andere onbekende partij de  domeinnaam van de ondernemer met extensie .com had geclaimd. Hij werd gebeld om die domeinnaam voor hem veilig te stellen. De ondernemer heeft toen gezegd dat hij die domeinnaam liever niet naar een ander zag gaan en geeft toestemming om de domeinnaam voor hem vast te leggen.

Hij gaat daarna op onderzoek uit en kijkt op internet. Hij komt er achter dat er veel klachten zijn en dat het een verkooptruc is waar hij is ingetrapt. De maandag erop heeft de ondernemer direct Trademark Office laten weten er van af te zien. Hij is niet bereid is te betalen voor een verkooptruc.


Mening Trademark Office

Trademark Office vindt dat de overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, aangezien de ondernemer akkoord is gegaan met het aanbod van Trademark Office.

Trademark Office vindt dat geen sprake is van een verkooptruc en zegt de uitspraken van derden daarover te laten voor degenen die ze hebben gedaan. Zoals snel blijkt, een fatale formulering van Trademark Office.


Oordeel kantonrechter

Eerst stelt de rechter vast dat de ondernemer niet heeft betwist dat hijakkoord is gegaan met het aanbod van Trademark Office. Dat blijkt uit de ook niet door de ondernemer betwiste transcriptie van het (opgenomen) telefoongesprek tussen partijen op 3 oktober 2017. Dat staat derhalve vast. Er is voor de rechter sprake van een overeenkomst. 

In een dergelijk geval stel ik altijd dat de wil van de ondernemer niet gericht kan zijn geweest op het sluiten van een overeenkomst en dat de beperkte geluidsopname daarvoor onvoldoende bewijs oplevert.

 

De rechter ziet verder dat Trademark Office niet heeft weersproken dat Trademark Office een uur voor het opgenomen telefoongesprek de ondernemer heeft gebeld met het verhaal dat een andere, onbekende partij zijn domeinnaam met de extensie .com had geclaimd. Ook wordt niet ontkend door Trademark Office dat de ondernemer werd gebeld om deze domeinnaam voor hem veilig te stellen, en dat daarna de overeenkomst tot stand is gekomen. Verder vindt de rechter van belang dat Trademark Office niet heeft bestreden dat er sprake is van een verkooptruc. Trademark Office heeft immers alleen gezegd dat zij de uitspraken van derden laat voor degenen die ze hebben gedaan. Dat bedoel ik dus met een fatale formulering.

 

Algemene beschrijving fraude door rechter

De rechter gaat er in het vonnis er vervolgens eens goed voor zitten. Hij zegt dat tegenwoordig van algemene bekendheid is dat er veel fraude in het kader van telefonische acquisitie plaatsvindt. Met name kleine ondernemers en middenstanders zijn het slachtoffer van deze fraude. 

Ook is voor de rechter van algemene bekendheid dat de ondernemers in zo’n geval telefonisch worden benaderd, dat hen dan een (opzettelijk) onjuiste mededeling wordt gedaan en hen vervolgens, naar aanleiding van die onjuiste mededeling, een aanbod wordt gedaan om een overeenkomst te sluiten. Daarbij komt dat het slachtoffer op basis van die onjuiste mededeling wordt bewogen om die overeenkomst te sluiten. En dan wordt slechts een bandopname gemaakt van het akkoord gaan door het slachtoffer met het aanbod en dus niet van wat daaraan voorafgaand allemaal is besproken. De rechter zegt dan, ik citeer:”Dat heet bedrog (artikel 3:44 lid 3 BW).” Einde citaat. Een hard oordeel maar waar m.i. niets tegen in te brengen valt.

 

Fraude toegespitst op het geval

Omdat Trademark Office niet heeft weersproken dat zij een ‘verkooptruc’ heeft toegepast om de ondernemer te bewegen de overeenkomst te sluiten, is er wat de rechter betreft sprake van bedrog. Bedrog is een zogenaamd wilsgebrek en een overeenkomst die op basis van een wilsgebrek is gesloten, is vernietigbaar. Dat de ondernemer de maandag na het sluiten van de overeenkomst aan Trademark Office heeft gezegd er van te willen, ziet de kantonrechter als een beroep van de ondernemer op de vernietigbaarheid van de overeenkomst. Dat beroep honoreert de rechter. De vordering van Trademark Office wordt dan ook afgewezen.


Rechtsbijstand FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen geeft succesvol rechtsbijstand aan leden die het slachtoffer zijn van de handelwijze van Trademark Office en/of soortgelijke partijen. De zeer korte bandopname van alleen het akkoord gaan met een overeenkomst, levert wat mij betreft onvoldoende bewijs op dat een overeenkomst is gesloten. 

Mocht een rechter vinden dat er wel een overeenkomst is, dan is de overeenkomst gezien de bovenbeschreven handelwijze, tot stand gekomen door acquisitiefraude en dus onrechtmatig. Verder levert die handelswijze m.i. ook een wilsgebrek op zodat de overeenkomst vernietigbaar is.

Tips tot slot

Tips bij acquisitiefraude bij domeinnamen. Als je gebeld wordt door een bedrijf dat zegt dat iemand met jouw domeinnaam met een andere extensie aan de haal wil gaan maar weigert te zeggen wie dat dan is, zeg dan 'nee'. Of ga zo mogelijk live op internet kijken of de domeinnaam vrij is, zeg je gesprekspartner dat de domeinnaam vrij is en dat je hem net zelf hebt geclaimd. Of vraag of ze het aanbod schriftelijk of per mail kunnen bevestigen. Dat willen ze nooit.

We kennen allemaal de leus:'Hang op', 'Klik weg', 'Bel uw bank'. Als jij geconfronteerd wordt met domeinnaam-acquisitiefraude dan luidt de leus: 'Hang op', 'Klik weg', 'Bel FNV Zelfstandigen'. 

 

mr. Ewald van Sark
procesjurist FNV Zelfstandigen