FNV ZZP

Wiebes in demissionaire status rapporteert over DBA

Laatste update: 2 mei 2017

Wiebes in demissionaire status rapporteert over DBA

De beloofde derde voortgangsrapportage van de Wet DBA is op 20 april aan de Tweede Kamer gestuurd. Wiebes herhaalt dat de handhaving door de Belastingdienst – behalve bij kwaadwillenden – tot in ieder geval 1 januari 2018 is opgeschort. Dit in verband met een onderzoek naar eventuele herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” (arbeidsovereenkomst).

Wiebes belooft althans streeft er naar om voor het zomerreces, dat op 7 juli start, helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval, zegt Wiebes, moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.

Nog steeds worden er modelovereenkomsten ingediend bij de belastingdienst om ze te beoordelen en goed te keuren. De belastingdienst zal die beoordeling blijven verzorgen. Het aantal overeenkomsten dat nog in behandeling is, is door de afnemende instroom en de doorlopende beoordeling door de belastingdienst inmiddels gedaald tot 811 (stand 19 april 2017).

Herijking
De inschatting is dat het rapport over de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” op korte termijn aan de informateur zal worden aangeboden. Zo kan het bij de onderhandelingen richting een nieuw kabinet worden gebruikt. Wiebes zegt toe dat het rapport naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Handhaving
Over handhaving bij kwaadwillenden zegt Wiebes dat een tiental opdrachtgevers in beeld is en dat nu feitenonderzoek wordt verricht over de uitkomst waarvan nader zal worden gerapporteerd.

Omzetontwikkeling op basis van btw-aangiften
Wiebes heeft onderzoek laten verrichten naar de vraag hoe het zit met omzetontwikkeling van zzp-ers.  Uit verschillende onderzoeken komen volgens Wiebes uiteenlopende beelden naar voren.

Wiebes heeft daarom de belastingdienst laten kijken naar de btw-aangiften over 2016 en eerdere jaren. Bij de analyse van de omzetontwikkeling over de jaren 2011-2016 zijn in elk jaar belastingplichtigen geselecteerd die een winstaangifte voor de IB hebben gedaan en geen personeel hadden. De omzetcijfers zijn gebaseerd op hun btw-aangiften.

Op een aantal sectoren is nader ingezoomd. Dit geeft voor de sectoren “banken, verzekeringswezen, zakelijke diensten”, “bouwnijverheid en installatie”, “landbouw en visserij”, “overige dienstverlening” en “transport, opslag en communicatie” een gedetailleerder beeld van de omzetontwikkeling van de zzp’ers in die sectoren.


Wiebes beseft dat hiermee op zich geen volledig beeld van de omzet(ontwikkeling) van allzzp’ers kan worden geschetst. Inherent aan de noodzakelijk gekozen methodiek is dat in deze cijfers de omzet van de zogenoemde vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting ontbreekt . Daarnaast geldt dat op grond van de zogenoemde uitstelregeling nog niet alle aangiften inkomstenbelasting 2015 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Daarmee ontbreekt, aldus Wiebes,  in de gepresenteerde cijfers voor zowel 2015 als 2016 de groep startende ondernemers uit 2015 die nog geen IB-aangifte hebben gedaan. Hetzelfde geldt tevens voor de omzetcijfers over 2016 voor de startende zzp’er in 2016. 

Effect DBA
Wiebes stelt dat de cijfers een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016 laten zien. Wiebes erkent daarbij dat vanzelfsprekend allerlei factoren bepalend zijn voor een omzetfluctuatie en dat dus een mogelijk geïsoleerd effect van de Wet DBA niet is vast te stellen. Bovendien plaatst hij de kanttekening dat het totaalcijfers betreft, waarbij voor individuele zzp’ers sprake kan zijn van een omzetdaling. 

Wiebes sluit af met een dooddoener door aan te geven dat het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet maakt. Het wachten is nu eerst op het rapport over herijking van de arbeidsovereenkomst (“gezagsverhouding” en “vrije vervanging”).

De Kamerbrief derde rapportage DBA en de bijlage bij de brief lees je hier.

Ewald van Sark

Jurist FNV Zelfstandigen

  • Zzp-er

    Verhoging van omzet 2011-2016 zegt natuuurlijk niet veel. Het effect van alleen in 2015 2016 is nu erg intressant. Dat geeft het effect weer van al dat gerommel door Wiebes. Het is gewoon een blunder hoe het nu gaat. En inderdaad pak die bedrijven die schijnzelfstandigheid bevorderen gewoon aan. Had naar mijn mening ook met de VAR verlegd kunnen worden.

    22 april, 2017

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht