FNV ZZP

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

Laatste update: 21 april 2017

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

Wiebes heeft gisteren, 20 april, zijn derde voortgangsrapportage Wet DBA aan de Tweede Kamer gestuurd. Wiebes "streeft ernaar om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen."

Wiebes geeft verder inzicht in het aantal overeenkomsten dat nog door de Belastingdienst moet worden afgehandeld. Dat aantal is inmiddels door de afnemende stroom en de doorlopende beoordeling door de Belastingdienst afgenomen tot 811. 

Verkenning
Voor wat betreft de "de resultaten van de interdepartementale ambtelijke verkenning onder voorzitterschap van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de herijking van de criteria vrije vervanging en gezagsverhouding” merkt Wiebes op "dat de ambtelijke werkgroep momenteel nog aan de verkenning werktDe inschatting is dat het rapport op korte termijn aan de informateur zal worden aangeboden opdat het – zoals reeds tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016 is gemeld – in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt."

Over de handhaving bij kwaadwillenden merkt Wiebes op dat deze loopt. "De Belastingdienst heeft daarbij inmiddels tien opdrachtgevers in het vizier.
"

Onderzoek
Wiebes besluit met een inzicht in een onderzoek dat de Belastingdienst heeft gedaan naar de omzetontwikkeling van zelfstandigen over de jaren 2011-2016. De omzetcijfers zijn gebaseerd op btw-aangiften."De cijfers tonen een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016, ook in de jaren waar sprake is van een onderschatting. Vanzelfsprekend zijn allerlei factoren bepalend voor een omzetfluctuatie en een mogelijk geïsoleerd effect van de Wet DBA is niet vast te stellen. Bovendien past hierbij de kanttekening dat het totaalcijfers betreft, waarbij voor individuele zzp’ers sprake kan zijn van een omzetdaling. " Andere onderzoeken geven een ander beeld - zie ook in deze nieuwsbrief - maar Wiebes plaatst dan ook zelf de nodige kanttekeningen bij dit onderzoek.

Wiebes sluit af met de voor de hand liggende conclusie dat "het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet maakt."

De Kamerbrief derde rapportage DBA en de bijlage bij de brief lees je hier.