FNV ZZP

Camps: 'Verplichte AOV voor afhankelijke zzp'ers'

Laatste update: 12 januari 2017

Camps: 'Verplichte AOV voor afhankelijke zzp'ers'

“Het is tijd om de ontwikkeling van overheidsbeleid te vernieuwen.”

Dat schrijft secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB). Camps wil daarom anders gaan werken om sneller tot doelgericht beleid komen: “Door vaker burgers en bedrijven erbij te betrekken om tot gezamenlijk gedragen doelen te komen, door te beginnen met de inzet van concrete instrumenten en experimenten, en door steeds bij te sturen als dat noodzakelijk is.”

In het nieuwjaarsartikel doet SG Camps de oproep om complexe beleidsthema’s vaker met experimenten te benaderen. Dat past ook bij de tijdsgeest: burgers en bedrijven beschikken over meer vaardigheden en hulpmiddelen om informatie tot zich te nemen en te gebruiken.

Camps: “Vernieuwing leidt tot economische kansen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij windenergie op zee. Waar in 2013 nog werd gesteld dat windturbines op zee voorlopig veel te duur zouden zijn, is bij de aanbesteding van de windparken bij Borssele gebleken dat wind zich qua prijs kan meten met fossiel opgewekte stroom. Bovendien is de verwachting dat er de komende decennia vele banen in deze sector zullen ontstaan, tot 2020 al circa 10.000.” 

Betrekken-beginnen-bijsturen-aanpak
Met deze betrekken-beginnen-bijsturen-aanpak adviseert Camps het overheidsbeleid de komende jaren verder vorm geven. “Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter benutten van onze weginfrastructuur en het vinden van nieuwe onderwijsvormen. Door met durf naar deze en andere thema’s te kijken wordt het mogelijk om sneller te leren, te prikkelen en met nieuwe ideeën gewenst beleid te creëren.” In zijn nieuwjaarsartikel werkt Camps twee van deze mogelijke experimenten verder uit. 

Identificeer afhankelijke zzp'ers
Het eerste experiment dat Camps voorstelt betreft het identificeren van de groep afhankelijke zelfstandigen, voor hen is een vorm van sociale zekerheid gewenst. Om hiertoe te komen zouden zelfstandigen automatisch kunnen worden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp'ers krijgen tegelijkertijd de mogelijkheid om nee te zeggen tegen een verzekering  (een zogenaamde opt-out). Op deze wijze kan meer geleerd worden over welke zelfstandigen als zelfredzaam gezien kunnen worden en welke als afhankelijk. Dit kan vervolgens ook als uitgangspunt dienen voor een vergelijkbare benadering van werknemers, waardoor een uniform stelsel van sociale zekerheid voor alle werkenden kan ontstaan, waarbij ook de gewenste vormen van solidariteit kunnen worden meegenomen.

CO2-arme economie
Het tweede experiment dat Camps voorstelt gaat over de transitie naar een CO2-arme economie. De huidige CO2-prijs is lager dan nodig om bedrijven aan te sporen tijdig in te spelen op de noodzaak om de CO2-uitstoot terug te dringen. De beste oplossing zou zijn om die prijs in Europees verband te verhogen. Het is echter niet te verwachten dat alle lidstaten daar in mee gaan. Daarom suggereert Camps dat Nederland het initiatief neemt en zelf bijvoorbeeld een CO2-norm of een gedifferentieerde nationale CO2-minimumprijs introduceert.