FNV ZZP

Rondom de wet DBA

Laatste update: 13 mei 2016

Rondom de wet DBA

De invoering van de Wet DBA is veelvuldig in de publiciteit en onder de aandacht van leden van de Tweede Kamer. Een overzicht.

VAR afgeschaft 
Met de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 kan de opdrachtgever zich niet langer op de vrijwarende werking ervan beroepen. Die vrijwaring blijft als de opdrachtgever (en opdrachtnemer) gebruik maken van een goedgekeurde modelovereenkomst en daarbij niet afwijken van de (geel gearceerde) kernbedingen en in de praktijk ook werken conform die overeenkomst. Het werken met een modelovereenkomst is overigens niet verplicht.

Transitieperiode
Per 1 mei 2016 is de transitieperiode begonnen die eindigt per 1 mei 2017. In deze periode zal de Belastingdienst niet handhaven, maar bij reguliere loonheffing-controles op de werkvloer voorlichting geven of suggesties doen. Na 1 mei 2017 zal er handhavend worden opgetreden. De transitieperiode is bedoeld om onzekerheid steeds meer weg te nemen.

Expertcommissie
Om onzekerheid weg te nemen bij de Eerste Kamer, heeft staatssecretaris Wiebes  een expertcommissie geïnstalleerd (15 april 2016). De taak van de commissie is het toetsen van de juistheid van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Daarnaast kan de  expertcommissie aanbevelingen  doen. Vóór het eind van 2016 brengt de commissie een eindrapport uit aan Wiebes.

Kamervragen
De afgelopen tijd zijn diverse Kamervragen gesteld en zijn deze beantwoord door Wiebes. Die antwoorden leveren voor de toekomst materiaal op dat mogelijk gebruikt kan worden als er in de praktijk discussies ontstaan met de Belastingdienst.

Zo is de vraag gesteld wat er gebeurt bij een kleine incidentele afwijking. Volgens Wiebes zal dat niet leiden tot het vervallen van de vrijwarende werking van de modelovereenkomst. Als voorbeeld is genoemd dat de opdrachtnemer zijn gereedschap een dag is vergeten en op die dag het gereedschap van de opdrachtgever gebruikt. Wiebes schrijft dat de Belastingdienst situaties naar redelijkheid beziet en zonder zinloze scherpslijperij.

Alleen als evident in afwijking van de modelovereenkomst wordt gewerkt en er twijfel is over de aard van de arbeidsrelatie, zal een beoordeling van de feiten en omstandigheden worden gemaakt door de Belastingdienst. Bij een afwijking die meer dan incidenteel is, kan aan partijen worden verzocht hun overeenkomst in overeenstemming te brengen met de feiten. Het moet wat ons betreft ook zo kunnen zijn dat partijen wordt verzocht hun werkwijze in overeenstemming met de overeenkomst te brengen.

Wiebes heeft ervoor gekozen het aantal gepubliceerde modelovereenkomsten beperkt te houden en heeft vooral algemene en branchegerichte modellen gepubliceerd. Met name op het gebied van de kernbepalingen, die geel gearceerd zijn en waarvan niet kan worden afgeweken, kan een probleem ontstaan als er wel een goedkeuring is maar het model niet is gepubliceerd.

Een ondernemer zal toch graag over een objectief middel willen beschikken om te kunnen verifiëren: 1. of het model daadwerkelijk is goedgekeurd en 2. of en zo ja welke bedingen als (gemarkeerde) kernbedingen zijn aangemerkt en 3. of het juiste door de belastingdienst aan het model gegeven nummer is vermeld in de overeenkomst (zoals dat dient te gebeuren).

Als er gebruik is gemaakt van een algemeen model dat gepubliceerd kan dat op de site van de Belastingdienst geverifieerd worden. Dat ligt anders bij wel goedgekeurde maar niet gepubliceerde modellen. Bij ons is bijvoorbeeld een modelovereenkomst bekend waarin een foutief nummer is opgenomen. Dat is op zichzelf makkelijk te herstellen mits dat nummer ook daadwerkelijk bekend is en dat nummer ook geverifieerd kan worden.

Er zijn 2500 modelovereenkomsten voorgelegd. Hiervan zijn er volgens Wiebes eind april 1300 afgedaan en nog 1200 in behandeling. Er zijn op dit moment ruim 30 modelovereenkomsten (algemeen, branchegericht en individueel) gepubliceerd.

Modelovereenkomsten FNV Zelfstandigen
De modellen die FNV Zelfstandigen heeft ontwikkeld, zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en (inclusief modelnummer) gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. De juristen van FNV Zelfstandigen kunnen u adviseren over modelovereenkomsten die door uw opdrachtgever worden gebruikt of als u een op uzelf toegesneden model wilt voorleggen dat gebaseerd is op een goedgekeurd model.

Zie ook: Modelovereenkomsten