FNV ZZP

Gouden tips rondom professioneel contracteren

Laatste update: 18 april 2016

Gouden tips rondom professioneel contracteren

Uitgangspunt: Toon u een gelijkwaardige contractspartner! Een goede voorbereiding, heldere afspraken en professionele onderhandeling over de voorwaarden versterken uw positie. U hebt immers iets te bieden aan uw opdrachtgever!

1)      Maak gebruik van goede algemene voorwaarden. Deze bevatten  bepalingen die, los van de individuele opdracht, voor al uw overeenkomsten van belang zijn.

Denk hierbij aan het beperken van de aansprakelijkheid in geval van beroepsfouten, overmacht, reclameren, opzegging, opschorting, ontbinding, garantie, verjaring, eigendomsvoorbehoud, wijziging, meer-/minderwerk, oplevering, auteurs- en octrooirecht, geschillenregeling.  

 

2)      Schriftelijke vastlegging van een zakelijke overeenkomst is van cruciaal belang als bewijs van gemaakte afspraken.

 • Een goed contract beschrijft de kern van de zakelijke afspraken tussen partijen:  wat wordt precies geleverd/verricht, tegen welke prijs, onder welke voorwaarden, waar, wanneer, hoe, hoe lang?
 • Leg wijzigingen van of aanvullingen op de lopende de opdracht schriftelijk vast. Dat kan door een addendum bij de bestaande overeenkomst, maar ook door eenzijdige bevestiging  per e-mail of fax.

 

3)      Kijk niet alleen naar het tarief: onwenselijke voorwaarden kunnen heel duur zijn!

 • Leg u niet vast op onredelijk beperkende bepalingen, waaronder vergaande non-concurrentie- of relatiebedingen;
 • Als er een boetebeding in de overeenkomst staat,  zorg ervoor dat het boetebedrag niet onredelijk hoog is en altijd gemaximeerd wordt. Staat er een boete op schending van een geheimhoudingsplicht?  Dan moet het boetebeding niet zodanig geformuleerd zijn dat u tot in de eeuwigheid een boete per dag verbeurt  voor het schenden ervan;
 • Doe nooit zomaar afstand van rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en octrooirecht) en het recht om te mogen opzeggen of ontbinden;
 • Beperk uw aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium van de opdracht of het bedrag dat door je beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Sluit de aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade) sowieso uit;
 • Spreek een korte termijn af voor reclamaties. Als er iets te klagen valt kunt u dat maar beter zo snel mogelijk vernemen;

 

4)      Met een goed contract voorkomt u problemen – en regelt u óók wat te doen als er toch problemen ontstaan.

 • Contracteer altijd op basis van Nederlands recht ;
 • Als u kiest voor alternatieve geschillenbeslechting (denk aan arbitrage of bindend advies) kan dit hoge kosten met zich meebrengen. Spreek van te voren af wie van partijen die kosten draagt;

 

5)      Wil jij of je opdrachtgever in het kader van de wet DBA gaan werken op basis van een modelovereenkomst?

 • Let op: een modelovereenkomst is alleen bedoeld om door middel van gemarkeerde kernbedingen te borgen dat er géén sprake is van (fictief) werknemerschap. Over alle andere onderwerpen kunnen contractpartijen vrij afspraken maken. Een modelcontract is nooit een “excuus” om ongewenste voorwaarden of verplichtingen te accepteren.
 • Heeft u algemene voorwaarden? Kijk dan of die goed combineren met één van de modelcontracten van FNV Zelfstandigen.
 • Het is de moeite waard zelf een overeenkomst op te stellen die DBA-proof is. Dat document kun je hoe dan ook gebruiken in de onderhandeling wanneer je opdrachtgever op basis van een ander modelovereenkomst wil contracteren.  

Leden van FNV Zelfstandigen krijgen advies op maat over hun Algemene Voorwaarden, overeenkomsten en modelcontracten. 

Word lid en profiteer! 

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht