FNV ZZP

Tips voor uw belastingaangifte

Laatste update: 18 april 2016

Tips voor uw belastingaangifte

De maand maart staat in het teken van de belastingaangifte. Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u als ondernemer moet betalen. FNV Zelfstandigen geeft u graag een aantal tips waar u van kunt profiteren. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl, op fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl/categorie/boekhouder of vraag uw boekhouder.

Woon-werk-verkeer
Heeft u geen auto van de zaak? Dan mag u toch een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer opvoeren. De kosten zijn ook op te voeren als u bijvoorbeeld reist per fiets of motorfiets.

Bijtelling privégebruik auto
Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.
De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2015 zijn er 5 tarieven voor de bijtelling: 4%, 7%, 14%, 20%, 25%. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Valt u in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 7%, 14% of 20%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.
Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden.

Auto’s ouder dan 15 jaar
Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde). Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud wordt op 1 mei, gaat u de eerste 4 maanden uit van de cataloguswaarde en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer.

Bijtelling privégebruik woning
Woont u in een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik: het woningforfait.

Startersaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:
U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer of U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.
De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als u in aanmerking komt voor de startersaftrek, hebt u recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

Hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op de startersaftrek als u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

-          U bent in 2015 ondernemer.

-          U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.

-          U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

-          U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Zelfstandigenaftrek
Als ondernemer moet u minstens 1.225 uur en meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteden. Dit moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een urenadministratie. Daarbij mag u niet achteraf een urenadministratie opstellen.

Voldoet u aan het urencriterium, dan kunt u onder meer profiteren van zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is in 2016 € 7.280 voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Kleine ondernemersregeling
Betaalt u een jaar minder dan € 1.883 aan btw? Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering of u hoeft zelfs helemaal geen btw te betalen.

Belastingvoordeel door meewerkende partner
Word u als ondernemer ondersteund door uw partner? Dat kan zorgen voor aanzienlijk belastingvoordeel. In bepaalde gevallen is het mogelijk de uren van uw partner als arbeidskosten of als de extra aftrekpost meewerkaftrek op te nemen. Uw partner moet tenminste 10 uur per week (525 per jaar) binnen uw bedrijf meewerken.

Aftrek beroepspensioenpremies beperkt
Neemt u als ondernemer verplicht deel aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling? Sinds 1 januari 2015 geldt een beperking voor uw pensioenopbouw. U mag pensioenpremies alleen nog aftrekken als de premies binnen de fiscale grenzen blijven. Uw pensioenopbouw mag niet hoger zijn dan 1,875% van het pensioengevend inkomen volgens het middelloonstelsel, met een maximum van € 1.875.

Naast de verplichte premies mag u de premies aftrekken voor vrijwillige aanvulling op de bedrijfstak- en beroepspensioenregeling. De aftrekbare premie in een jaar is maximaal 1/3 van de verschuldigde verplichte premies voor de pensioenregeling.

Deze beperking geldt alleen voor ondernemers die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van 1 van de volgende wetten:

-          de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

-          de Wet op het notarisambt

-          de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Verhoging AOW-leeftijd in 2015
In 2015 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. Dit heeft gevolgen voor sommige fiscale regelingen.

Buitenlandse boetes niet langer aftrekbaar
Geldboetes die door een buitenlandse overheid of overheidsinstelling aan uw onderneming worden opgelegd, zijn met ingang van 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar van de winst.