FNV ZZP

Perspectief bij uitgelekte kabinetsreactie

Laatste update: 18 april 2016

Perspectief bij uitgelekte kabinetsreactie

Zaterdag publiceerde de Telegraaf dat er een "voorlopige reactie” is van het Kabinet op het IBO ZZP – het ambtelijk onderzoek naar de positie van zelfstandigen waar een brede werkgroep bijna een jaar aan heeft gewerkt.

Eén van de belangrijkste elementen uit de voorlopige kabinetsreactie is dat “Het kabinet wil toewerken naar een stelsel waarin de werkende centraal staat. (…) In een dergelijk stelsel zou meer ruimte moeten zijn voor bescherming op maat, met inachtneming van de gewenste mate van solidariteit. Een dergelijke herijking van het stelsel van sociale zekerheid vergt een politieke en maatschappelijke discussie”

Gezien alle veranderingen in de arbeidsmarkt ondersteunt FNV Zelfstandigen het vernieuwen van het sociale stelsel. Zoals de Telegraaf citeert: “In de praktijk is er nu onvoldoende maatwerk in beleid. „Dat knelt, zeker in het licht van loopbanen die steeds gevarieerder worden. Overstappen binnen en tussen verschillende arbeidswerkvormen wordt meer vanzelfsprekend.”

Een dergelijke herijking vergt inderdaad discussie – en daarmee ook nog veel tijd. Immers, het betreft hier niet alleen de positie van de zelfstandige, maar die van alle werkenden.

FNV Zelfstandigen hecht daarbij aan integraal beleid.
In de eerste plaats vinden wij dat de fiscale en de sociale positie van de zelfstandige sterk samenhangen. Er kan dus geen sprake van zijn dat, vooruitlopend op de bredere discussie, het aanpassen van fiscale behandeling geïsoleerd wordt ingezet. Wij verwachten dat er niet alleen aandacht komt voor de sociale en fiscale, maar ook voor de juridische positie van de zelfstandige.
In de tweede plaats is het duidelijk dat, juist gezien de onvoldoende ruimte tot maatwerk, er binnen het huidige stelsel geen sprake kan zijn van welke verplichting tot verzekeren dan ook. Tot slot benadrukken wij dat de discussie de zelfstandigenaftrek pas gevoerd kan worden als de contouren van het nieuwe stelsel zijn ingevuld.

Tenslotte: het is opvallend dat er al zo spoedig na afronding van het langdurige onderzoek een voorlopige reactie ligt – blijkbaar is er al enigszins voorgesorteerd. Eén van de opdrachten van het IBO was om de enorm diverse groep van zelfstandigen goed in kaart te brengen: een gedegen en integrale analyse. Het zou het Kabinet sieren als tenminste deze analyse op zeer korte termijn publiek wordt gemaakt, zodat wij allen vanuit dezelfde achtergrond onze positie kunnen bepalen en adequaat op komende voorstellen kunnen reageren.