FNV ZZP

BGL wordt Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Laatste update: 18 april 2016

BGL wordt Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De beoogd opvolger van de VAR krijgt opnieuw een andere naam: van VAR Webmodule, werd het Beschikking Geen Loonheffing om vervolgens te worden omgedoopt tot het alternatief voor de BGL. En dit alternatief heeft nu de naam Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties gekregen. Dit blijkt uit de nota van wijziging die op 18 mei jl. bekend is gemaakt.


FNV Zelfstandigen is van mening dat tot nu toe iedere naamswijziging tot een verbetering heeft geleid. Dat is goed nieuws – en tegelijkertijd kunnen we nog nadenken over een nieuwe naam voor het geval ook onze nog openstaande wensen worden gehonoreerd.

Tijd voor een update over de actuele stand van zaken!

Essentie: meer maatwerk en balans in verantwoordelijkheid
De VAR gaat verdwijnen. Daarmee ontstaat een betere balans: ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk. Dit geeft de Belastingdienst het handvat om gericht te kunnen handhaven en schijnconstructies te bestrijden.

Tegelijkertijd is het wenselijk om vooraf zekerheid te krijgen over de aard van de arbeidsrelatie. Hiertoe kán het gebruik van een modelovereenkomst uitkomst bieden; de modelovereenkomst wordt dus niet verplicht.

Kern van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is de sectorale aanpak en maatwerk: In overeenkomsten kan rekening worden gehouden met de terminologie of afspraken die in een sector gangbaar zijn, zoals bijvoorbeeld Arbo-regelgeving of de Kwaliteitswet in de Zorg.

Het idee is dat belangenbehartigers voorbeeldovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Is de Belastingdienst van oordeel dat de overeenkomst voldoet aan de criteria voor een overeenkomst van opdracht, dan geeft de belastingdienst vooraf de zekerheid dat als partijen zich houden aan de overeenkomst, de opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen.

Reactie Actal
Het adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) heeft de staatssecretaris geadviseerd het wetsvoorstel nog niet in te dienen. Actal schrijft: “Naar verwachting zal het interdepartementale beleidsonderzoek naar zzp’ers (IBO-zzp) daar (het verkleinen van fiscale verschillen tussen werknemers en ondernemers) bouwstenen voor aandragen. Het verkleinen van fiscale prikkels kan de problematiek van de schijnzelfstandigheid verminderen, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers, en werkgevers en werknemers, veel eerder de best passende vorm voor de arbeidsrelatie zullen kiezen.”

FNV Zelfstandigen is dit niet met Actal eens. Het IBO ZZP zal vast bouwstenen aandragen – vanuit ons perspectief zijn deze bouwstenen niet het eind maar het begin van een brede discussie. Het kan nog jaren duren voor deze discussie leidt tot stelselwijzingen – het oplossen van concrete knelpunten kan daar niet op wachten. Daarnaast sorteert Actal voor op de afslag “afschaffen zelfstandigenaftrek” – dat lijkt ons op zijn minst voorbarig!

Het vervolg
FNV Zelfstandigen heeft eind 2014 met Stichting ZZP Nederland, ZBO, FNV en CNV Vakmensen een alternatief aangedragen voor het BGL. De kern van dit alternatief luidde: ga voor een sectorale aanpak; alleen op deze wijze kunnen we concrete problemen ook echt oplossen.

Het huidige wetsvoorstel kan een bijdrage leveren aan een sectorale aanpak; tegelijkertijd is duidelijk dat dit wetsvoorstel wel de fiscale aspecten afdekt, maar geen bijdrage levert aan het oplossen van de echte problemen. Een sectorale aanpak van de echte probleemgebieden vergt meer, zowel in het creëren van ruimte voor de zelfstandige als in het aanpakken van ongewenste (schijn-)constructen. Wij zullen ons in blijven zetten voor deze verbreding.

Daarnaast is het van belang dat we helder krijgen wat de rol van modelcontracten is. De zzp’er heeft behoefte aan duidelijkheid. Dat betekent enerzijds dat er geen woud aan modellen zou moeten ontstaan. Anderzijds zouden afwijkende afspraken tussen opdrachtgevers en de Belastingdienst niet geheim mogen zijn.

Tenslotte is het van belang om duidelijkheid te creëren ten aanzien van de handhaving: alle discussies over VAR, BGL en (model-)contract zijn zinloos als er in de praktijk niet naar wordt gekeken. Ons uitgangspunt is dat er een heldere handhavingsstrategie wordt geformuleerd, die zich vooral richt op de maatschappelijk kwetsbare groepen.

Lees meer:
Aanbiedingsbrief Reactie op advies Actal over Beschikking geen loonheffingen (BGL)
Advies alternatief voor Beschikking geen loonheffingen (BGL)
- Nader rapport Beschikking geen loonheffingen (BGL)
- Nota van wijziging Beschikking geen loonheffingen (BGL)