FNV ZZP

Overleg alternatief VAR/BGL constructief van start

Laatste update: 18 april 2016

Overleg alternatief VAR/BGL constructief van start

Zoals staatssecretaris Wiebes in zijn brief van 19 februari heeft aangekondigd, is FNV Zelfstandigen, samen met andere belangenorganisaties, in gesprek met het ministerie van Financiën over mogelijke alternatieven voor de VAR. Uitgangspunt bij dit overleg is te komen tot een alternatief dat beantwoordt aan de doelstellingen van het kabinet, voldoende draagvlak heeft in het veld en goed uitvoerbaar is voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en de Belastingdienst.

FNV Zelfstandigen pleit voor een integrale sectorale aanpak waarvan modelcontracten, convenanten en voldoende handhaving mogelijke ingrediënten zijn. Op deze wijze kan aan zelfstandig ondernemers meer rechtszekerheid en ruimte voor ondernemerschap worden geboden, terwijl tegelijkertijd schijnconstructies kunnen worden aangepakt. Over deze variant hebben wij samen met partners op 11 november 2014 een brief aan de Kamer geschreven.
Mede gezien het feit dat ook VNO NCW eerder heeft aangegeven voorstander te zijn van een sectorale aanpak, lijkt in het veld een breder draagvlak voor deze richting te bestaan.

Op 3 maart vond het eerste gesprek met Financiën plaats. Dit was een constructief overleg, waarin we ruimte hebben gekregen om onze doelstellingen en overwegingen uiteen te zetten. Ook vanuit Financiën is constructief nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. We zijn er nog niet en er zijn  meer partijen die een rol spelen – maar op basis van deze eerste stappen kijken we vooralsnog met vertrouwen naar het vervolg!