FNV ZZP

Modelovereenkomst helpt zzp'ers in de zorg weer aan het werk!

Laatste update: 18 april 2016

Modelovereenkomst helpt zzp'ers in de zorg weer aan het werk!

Door constructief overleg met de overheid en brancheorganisatie hebben wij een doorbraak bereikt voor zzp'ers in de zorg!

Onderstaand de hoofdlijnen van deze overeenkomst. In een brief (download de brief hier) lichten wij de details verder toe.

Eindelijk duidelijkheid voor zzp'ers in de thuiszorg
Vanaf 1 januari 2015 kunnen zelfstandige zorgverleners AWBZ zorg in natura verlenen via zorginstellingen, zonder het risico dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat tussen zzp’er en zorginstelling. Dit is goed nieuws na ruim zeven jaar onduidelijkheid voor alle zzp’ers die werkzaam zijn in de (terminale) thuiszorg.

FNV Zelfstandigen heeft samen met BTN hard gewerkt aan modelovereenkomsten. Op dit moment wordt hier de laatste hand aan gelegd. Onze verwachting is dat de ministeries van VWS en Financiën de modelovereenkomsten eind januari 2015 goedkeuren.

Wat is het belang?
Het Kabinet heeft op 10 oktober geschreven dat het wil proberen om langs drie sporen oplossingen te bieden voor zzp’ers in de zorg.

In de eerste plaats gaat het om het stimuleren van rechtstreekse contratering. Dit komt in de praktijk (nog) niet veel voor, met name door allerlei praktische belemmeringen waardoor zzp’ers en zorgvrager lastig met elkaar in contact komen.

Het tweede spoor betreft het mogelijk maken van nieuwe organisatiemodellen zoals coöperaties. Verschillende (commerciële) partijen zijn in overleg met VWS over hun bedrijfsmodel. Wij volgen dit met belangstelling, maar hebben vanuit onze onafhankelijke positie geen belang of voorkeur.

Wij hebben ons daarom sterk gemaakt voor het derde spoor: het creëren van modelovereenkomsten waarmee zzp’ers via instellingen en bemiddelingsbureaus Zorg in Natura kunnen verlenen. Veel van onze leden werken (grotendeels) op deze wijze.

Context
De onduidelijkheid over de positie van de zzp’er in de zorg is al een zeer lang lopend dossier (2007). Dit voorjaar is deze situatie ook in politiek en pers hoog op de agenda komen te staan, toen 1.200 zzp’ers in de zorg hun VAR Wuo kwijt raakten.

Wij hebben reeds in april een brief verstuurd waarin wij opriepen om tot heldere sectorale afspraken te komen, en het individu niet de dupe te laten worden. In eerste instantie heeft het Kabinet een “oplossing” gepresenteerd (deelname aan de pilot) die geen oplossing was. Mede gezien de onrechtvaardigheid dat deze 1.200 zzp’ers op een zijspoor werden gezet, terwijl de duizenden anderen wel op dezelfde wijze door konden werken hebben we zeer kritisch en aanhoudend bij Kabinet en Kamer om aandacht gevraagd. Mede dankzij de media-aandacht op 21 september (Nieuwsuur en NOS journaal) is er beweging ontstaan. Parallel aan de kritische houding hebben we zeer constructief met VWS en BTN gewerkt aan een alternatieve oplossing.

Collectieve BGL
Met de modelovereenkomsten wordt een dienstbetrekking tussen de zorgverlener en de zorginstelling uitgesloten. Daarnaast is van belang dat, mocht de wet Beschikking Geen Loonheffing (BGL) doorgang vinden, het de bedoeling is dat de overeenkomsten zullen gelden als een collectieve BGL. Bij een juist gebruik van de modelovereenkomsten is het aanvragen en het controleren van een BGL derhalve niet meer nodig. Dit levert niet alleen een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op voor zowel de zorgverleners, de zorginstellingen én de Belastingdienst, maar vooral ook veel duidelijkheid voor alle betrokken partijen.

Uitstraling andere sectoren
In de thuiszorg gaat het nu lukken om sectorale afspraken te maken. Op die manier wordt voor iedereen duidelijk wanneer je zzp’er bent en wanneer je werknemer bent. We zijn ervan overtuigd dat dergelijk maatwerk voor sectoren en beroepsgroepen de beste oplossing is en dat je alleen op die manier effectief optreedt tegen schijnzelfstandigheid, en tegelijkertijd alle échte zzp’ers duidelijkheid geeft zonder juridische haarkloverij en een stijging van de administratieve lasten. Wij hebben deze sectorale aanpak dan ook al eerder als alternatief voor de BGL-webmodule aangedragen. Wij hopen dat dit succes een vervolg krijgt, ook in andere sectoren.