FNV ZZP

Kabinet gaat alternatieven voor BGL bestuderen

Laatste update: 18 april 2016

Kabinet gaat alternatieven voor BGL bestuderen

Vandaag heeft de Kamer het Kabinet gevraagd om de behandeling van het wetsvoorstel BGL (Beschikking geen Loonheffingen; opvolger van de huidige VAR) uit te stellen en eerst de door de belangenbehartigers aangedragen alternatieven nader te onderzoeken. Uiteraard zijn wij blij met deze uitkomst!

De BGL raakt in brede zin aan de positie van de zzp’er. We hebben er daarom voor gepleit besluitvorming over de BGL niet losstaand te behandelen, maar in samenhang met de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP ( IBO ZZP) te laten plaatsvinden.

Inhoudelijk hebben wij met name bezwaren geuit ten aanzien van de webmodule: de groep zzp’ers is te divers om aan de hand een set algemene te vragen een oordeel te vellen over het ondernemerschap. Daarnaast hebben wij twijfels bij de effectiviteit en doelmatigheid van dit instrument.

Wij willen graag een constructieve bijdrage leveren aan zowel een duurzame positie van de bewuste en bonafide zzp’er als aan een krachtige en effectieve aanpak van schijnconstructies. Daarom hebben we een alternatieve richting voorgesteld: de kern van de oplossing ligt in specifieke sectorale afspraken. Dergelijke afspraken, bijvoorbeeld vastgelegd in een sectoraal convenant, geven aan alle partijen duidelijkheid en maken een gerichte aanpak van schijnconstructies mogelijk.

Op 22 oktober hebben wij met de samenwerkende zzp-organisaties onze visie aan de Kamer gepresenteerd door middel van een notitie en een begeleidend schrijven. Op 11 november hebben we, samen met FNV, CNV, ZZP Nederland en ZBO in een brief aan de Kamer een verdere invulling van een sectorale aanpak in relatie tot de BGL als alternatief voorgelegd..

Deze koers is niet nieuw: wij hebben dit jaar actief overleg gevoerd met de Belastingdienst en de Onderwijskoepels over de positie van de zzp’er in deze sector. In april hebben we reeds gepleit voor specifieke oplossingen in de zorg. Dit heeft uiteindelijk geleid tot afspraken met VWS en de Belastingdienst in de vorm van modelovereenkomsten. Dergelijke modelovereenkomsten zouden in de toekomst onderdeel kunnen zijn van bredere sectorale afspraken.

Tenslotte: sommige belanghebbenden spreken uit dat het wetsvoorstel in de ijskast gaat. Wij nemen echter juist graag de handsschoen op om op korte termijn voortvarend van start te gaan met het verder uitwerken van het alternatief. Het is in het belang van alle zelfstandigen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat!

Gelukkig geeft het Kabinet in haar nota dat zij het constructieve meedenken te waardeert en in overleg gaat om de alternatieven te kunnen beoordelen. Tevens geeft zij aan het verband te zien tussen sectorale modelcontracten en de BGL. Wij zien dan ook met vertrouwen uit naar het vervolg!