FNV ZZP

Duidelijkheid over WAADI

Laatste update: 18 april 2016

Duidelijkheid over WAADI

Op 1 juli 2012 is de registratieplicht van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) opgerekt. Doel was om malafide uitzendbureaus tegen te gaan. Alleen was de wet dusdanig ruim geworden, dat ook samenwerkende zzp'ers en alle dga’s onder de registratieplicht leken te vallen.

FNV Zelfstandigen vindt dat samenwerkende zzp'ers en dga's niet te vergelijken zijn met uitzendbureaus en daarom hebben wij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingezet op een uitzondering voor samenwerkende zzp'ers en dga's. Twee jaar na de wetswijziging, kunnen we een positief resultaat melden.

Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
De registratieplicht WAADI is van toepassing als er sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten:

Er zijn drie partijen: inlener, uitlener en arbeidskracht.
1. Er is sprake van een gezagsverhouding tussen inlener en arbeidskracht.
2. De arbeidskracht werkt onder de feitelijke leiding en toezicht van de inlener.
3. De inlener betaalt een vergoeding aan de uitlener.

Samenwerkende zzp'ers
Als de eerste zzp'er (in de rol van uitlener) een tweede zzp'er (in de rol van arbeidskracht) vraagt om samen te werken aan een opdracht, is er geen registratieplicht als beide zzp'ers voor eigen rekening en toezicht werken. Dit is anders als de tweede zzp'er onder leiding en toezicht werkt van de eerste.

Als een zzp'er zelf een uitzendbureau of payrollbedrijf heeft is het anders en geldt de registratieplicht. Houd u zich bezig met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, win dan advies in bij FNV Zelfstandigen. (Contact)

Geen registratieplicht
Aanwijzingen dat er geen sprake is van het werken onder leiding en toezicht zijn bijvoorbeeld dat de zzp’er zelf:

  • een offerte uitbrengt waarin hij verklaart een concreet omschreven klus te klaren;
  • de opdracht uitvoert door een zelf bepaalde marktconforme prijs;
  • zijn werktijden bepaalt;
  • zorgt voor vervanging bij ziekte;
  • aansprakelijk is voor schade bij slecht of ontijdig werk;
  • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;
  • beschikt over gereedschap en apparatuur;
  • zelf het risico draagt als de werkzaamheden langer duren dan in offerte staat.

Registratieplicht dga’s
Alle dga’s die vanuit hun bv werken, vallen onder criteria voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en moeten voldoen aan de registratieplicht van de WAADI. FNV Zelfstandigen vindt dat absurd en beschouwd dit als een fout in de wet, want een dga is iets heel anders dan een uitzendbureau. Geen dga zou hier uit zichzelf aan denken. Probleem was vooral de hoogte van de boete: € 12.000,-.

Bij onze juridische afdeling is helaas al een zaak binnengekomen van een lid waar een slimme, maar jaloerse concurrent een melding had gedaan bij de Inspectie SZW en ons lid vervolgens een boete opgelegd kreeg. Wij hebben alles op alles gezet om te voorkomen dat meer leden dit lot zou treffen.

Het Ministerie SZW heeft een praktische oplossing aangedragen, omdat een wetswijziging lang en ingewikkeld zou zijn. De oplossing is dat de registratieplicht formeel blijft gelden, maar dat er geen boete opgelegd wordt als de bv niet correct geregistreerd staat. Voorwaarde is dat de bestuurder 90% van de aandelen van de bv bezit (indien van toepassing tezamen met zijn/haar echtgenoot/echtgenote).

Reactie FNV Zelfstandigen
Het is voor FNV Zelfstandigen onaanvaardbaar dat zzp’ers onder een wet blijken te vallen, die over uitzendbureaus gaat, met daaraan gekoppeld een registratieplicht en hoge boetes. Dit is een onnodige administratieve last, die het doel van de wet – bestrijding malafide uitzendbureaus – volkomen voorbij schiet. FNV Zelfstandigen is blij dat de registratieplicht van de WAADI veel minder ver gaat, dan aanvankelijk het geval leek en dat dga’s geen boetes opgelegd krijgen.

Eerdere berichtgeving WAADI:

> Minister Asscher onderzoekt bezwaren FNV Zelfstandigen
> Zorgen over registratieplicht uit de WAADI