FNV ZZP

Duidelijkheid btw en taalonderwijs

Laatste update: 18 april 2016

Duidelijkheid btw en taalonderwijs

BTW en onderwijs; het blijft een lastig onderwerp. Taalonderwijs kan zowel algemeen vormend onderwijs als beroepsonderwijs zijn. Algemeen vormend onderwijs is vrijgesteld van btw, beroepsonderwijs is alleen vrijgesteld van btw als de instelling of zelfstandig ondernemend docent ingeschreven is in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lange tijd was onduidelijk waar algemeen vormend onderwijs ophield en beroepsonderwijs begon. Nu is er duidelijkheid.

Het resultaat
FNV Zelfstandigen heeft samen met andere organisaties (PZO, VNO/NCW en BVNT2) gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën. De uitkomst is te lezen op de site van de Belastingdienst.

> Btw tarieven en vrijstellingen onderwijs (informatiebron: Belastingdienst)

Algemeen vormend taalonderwijs. (Niet-specifiek op een bepaalde beroepsuitoefening gericht taalonderwijs)

Taalonderwijs is aan te merken als algemeen vormend onderwijs en van btw vrijgesteld als het onderwijs niet specifiek is gericht op een bepaalde beroepsuitoefening.

Voorbeelden van algemeen vormend taalonderwijs:

  • Taalonderwijs gericht op het bijbrengen van basistaalvaardigheden in het Nederlands (niveau eind basisonderwijs) aan on- of laaggeletterden, om zo de participatie van personen in het maatschappelijk leven en op de arbeidsmarkt te bevorderen;
  • Taalonderwijs verzorgt in het kader van zogenoemde inburgeringscursussen en cursussen voor naturalisatie. Dit onderwijs is gericht op nieuwkomers in Nederland en heeft tot doel de cursisten een basistaalvaardigheid mee te geven, zodat zij in de Nederlandse maatschappij – onder meer op de arbeidsmarkt – kunnen functioneren.

Taalonderwijs specifiek gericht op een bepaalde beroepsuitoefening. (Houdt rechtstreeks verband met een vak of beroep)

Taalonderwijs dat specifiek is gericht op een bepaalde beroepsuitoefening, is aan te merken als een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het uitvoeringsbesluit. Voor een btw-vrijstelling is inschrijving in het CRKBO vereist.

Taalonderwijs als beroepsopleiding betreft onderwijs dat specifiek is afgestemd op de uitoefening van een vak of beroep, waarbij kennis wordt verworven die nodig is voor deze beroepsuitoefening. Daarbij is het niveau van de desbetreffende beroepsopleiding niet van belang.

Voorbeeld: Taalonderwijs aan een buitenlandse taxateur omdat deze taxatierapporten in het Nederlands moet kunnen opstellen.

Gevolgen voor taaldocenten
De uitkomst van dit overleg is positief. Alleen taalonderwijs dat specifiek gericht is op een bepaalde beroepsuitoefening, wordt beschouwd als beroepsonderwijs. Voor Nederlands tweede taal-docenten geldt, dat als het uiteindelijke doel van de taalles is, mee kunnen doen in de samenleving en vinden van een baan, deze vorm van onderwijs nog steeds valt onder algemeen vormend onderwijs. Voor deze groep is de vraag of ze zich wel of niet willen inschrijven in het CRKBO niet relevant.