FNV ZZP

Wet DBA

Wet DBA

Op 2 februari stemde de Eerste Kamer voor de invoering van de wet DBA. De VAR wordt per 1 mei afgeschaft waarna een overgangsjaar volgt. in dit jaar zal de nadruk liggen op informatieverstrekking en minder op handhaving. Op 26 januari kreeg Staatssecretaris Wiebes al een meerderheid achter zijn plannen voor afschaffing van de VAR en invoering van de wet DBA met modelovereenkomsten. Aanvankelijk zette de Staatssecretaris veel druk op de invoering van de Wet DBA per 1 januari. Dankzij de lobby-inspanning van FNV Zelfstandigen ligt er nu een voorstel voor een transitieperiode. In de brief aan de 1e Kamer heeft de staatssecretaris de uitgangspunten op hoofdlijnen van FNV Zelfstandigen overgenomen; FNV Zelfstandigen is met het ministerie in overleg om het transitieplan nader uit te werken.

Wat speelt er?

Met de inwerkingtreding van de Wet DBA zal de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnen. In plaats daarvan kunnen partijen die daar behoefte aan hebben zekerheid vooraf aan de Belastingdienst vragen via zogenaamde modelovereenkomsten. Met een VAR-WUO of VAR-DGA genoot de opdrachtgever vrijwel ongelimiteerde vrijwaring. Dit maakte het onmogelijk voor de Belastingdienst om goed te kunnen handhaven bij (malafide) opdrachtgevers. Met de Wet DBA wordt de balans van verantwoordelijk en vrijwaring tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verbeterd. In die zin levert de Wet DBA een positieve bijdrage aan de aanpak schijnconstructies. 

Standpunt FNV Zelfstandigen

Met modelovereenkomsten alleen zijn we er niet.
FNV Zelfstandigen e.a. schreven op 11 november 2014: “In onze ogen ligt de kern van de oplossing in de totstandkoming van sectorale afspraken tussen organisaties van werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Deze afspraken, vastgelegd in een sectoraal convenant, geven aan alle partijen duidelijkheid en maken meer gerichte handhaving en aanpak van schijnconstructies mogelijk.

In het verlengde van deze afspraken moet gelden dat de generieke vrijwaring voor loonheffingen die de opdrachtgever op dit moment kent, a priori vervalt. De opdrachtgever kan echter een vrijwaring krijgen mits hij zich houdt aan de sectorale afspraken.”

Elementen zijn:

  • Verbetering handhaving door goede balans tussen heldere wetgeving, zelfregulering en gerichte handhaving.
  • Rekening houden met de economische dynamiek, de ordening van de arbeidsmarkt en de regelgeving van een sector.
  • Voorkomen is beter dan handhaven. Doel is dat iedere werkende onder de gepaste contractvorm werkt.
  • Een juridisch kader is noodzakelijk om goed gedrag af te dwingen bij malafide werk- c.q. opdrachtgevers of ‘social dumping’.
  • Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van zelfstandigen, werknemers en werkgevers/opdrachtgevers in nauwe samenwerking met toezichthouders (Belastingdienst, Inspectie SZW) een sectorale signaleringssystematiek inrichten om effectieve handhaving te ondersteunen.
  • Modelcontracten kunnen een uitwerking van sectorale afspraken zijn. Met goedkeuring door Belastingdienst, kan zekerheid voor opdrachtgevers en zzp’ers gecreëerd worden.

 

Kortom

FNV Zelfstandigen wil dat concrete problemen ook zichtbaar aangepakt worden; tegelijkertijd moet de grote meerderheid aan ‘probleemloze’ zzp’ers de ruimte hebben om ook daadwerkelijk zelfstandig te kunnen ondernemen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder